Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli/eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve  sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak üzere Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. Sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek, öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini en mükemmel düzeye taşımak, TYT - YKS gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak, ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme/yorumlama yoluyla benimsetmek, kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Ana dilde yetkinleşme, bireyin sosyal bir varlık olarak toplumda yer edinebilmesini, evreni algılamasını ve yorumlamasını, özgür ve eleştirel düşünebilmesini sağlar. Edebiyat da tarihe ve topluma tanıklık ettiği gibi insanları düşünme, sorgulama ve araştırmaya yönelterek kişisel gelişimin kapılarını açar. Okumak, düşünmenin; düşünmek, üretmenin; üretmek de başarının temelini oluşturur. Ailede başlayan ve ilköğretimde temellendirilen dil kullanımı ve edebiyat sevgisinin bilinçle kavranacağı lise yıllarında bu süreç, İSTEK Okullarında şu çalışma ve etkinliklerle sağlamlaştırılmaktadır:

Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiğini göstermek üzere tarihsel gelişimini kavratma,
Yazarken ve konuşurken Türkçenin yazımına, telaffuzuna özen gösterilmesini, dil varlığımızın değeri bilinerek tüm zenginliğiyle kullanılmasını sağlama,
Toplumsal değerlerimizi benimsetme, kültürel zenginliklerimizle onurlanmanın ulusal varlığımızın devamı için önemini fark ettirme,
Metinlerin özelliklerinin ve anlamlarının tam olarak kavranabilmesini sağlamak amacıyla sanatsal eserler ile düşünsel eserleri inceleme yöntemlerini öğretme, metin çözümleme yoluyla okunan, dinlenen her metnin taşıdığı pek çok anlama ulaşılabilmesini sağlama,
Bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı ile araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sorgulama gücü kazandırma,
Özel ilgi ve yeteneklerin geliştirilmesine destek olma, ortam hazırlama,
Türk edebiyatının tarihsel gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavratabilme,
Türk ve dünya edebiyatının edebî örneklerini çözümleyip yorumlayabilme ve  karşılaştırma yoluyla tanıtma,
 Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilmelerini sağlama,
Farklı etkinlikler yoluyla kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunma, yaratıcılıklarını artırma, çeşitli sanat alanlarının bilinçli izleyicileri olmalarını sağlama,
Şiir ve diğer yazınsal türlerde açılan yarışmalara katılmaya özendirme,
Her sınıf düzeyinde ortak okuma yapma, her ay bir kitap üzerinde inceleme, yorumlama, farklı görüşlerle tartışma yapma ve inceleme-değerlendirme yazma,
Öğrencilerimizi kitap dolu bir dünyada yaşamaya alıştırma ve okul ortamında yazarlarla buluşturmak üzere kitap fuarları düzenleme, söyleşi ve imza olanağı sağlama,
Tiyatroya gitme alışkanlığı kazandırma, okulda sergilenmek üzere tiyatro çalışmaları yapma, 
Sunum, proje çalışması, kitap tanıtımı, tiyatro ve müze, kütüphane gezileri ile sosyal-kültürel gelişimlerini destekleme, 
Kutlama ve anma törenlerine, ulusal bayramlara pek çok öğrenciyle hatta öğrencilerin kendi ürettikleriyle katılarak duygusal-düşünsel anlamda ortak duygu ve coşkular oluşturma, edebiyatın anlattığı tarihin içinden geçmişimizi yakından tanımayı ve anlamayı sağlama,
Estetik duyarlılığı geliştirmek üzere şiir dinletileri hazırlama, dilin yetkin kullanımının belleklerde yer etmesini sağlama,
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yarışmalarıyla bir kitleye hitap etme alışkanlığı kazandırma,
Münazara yarışmalarıyla düşünceleri etkili biçimde savunabilme, karşı görüşleri çürütme yeteneği geliştirebilme,
Etüt olanağı sunma, ders saatleri dışında gerek duyulan konularla ilgili bireysel çalışmalar yapma,
Derslerde verilen temel bilgileri TYT VE AYT’ye yönelik çalışmalarda kullanma, bu sınavların hazırlığına destek olma, doğru çalışma ve doğru okuyup anlama yoluyla başarılı olmalarını sağlama…

 

 

 

 İSTEK Okullarında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin etkinliklerinde; anlatma, tartışma, örnekleme, beyin fırtınası, dinleme/izleme, soru-yanıt, yaratıcı drama ve grup çalışmaları, elektronik sınıf etkinlikleri, test çalışmaları gibi öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır.

Ders Materyalleri

Sözlük ve Yazım Kılavuzu 
Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü
Antolojiler
Ders Kitabı
Çalışma Kitabı
Ders kitaplarını destekleyecek içerikte çeşitli türlerde metinler, kitaplar
Türk ve dünya edebiyatının ünlü eserlerinden uyarlanan filmler
Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri ile klâsikler
Öğretim programlarıyla ilgili müzik, şiir  ve belgesel CD ve DVD’leri
Ders konularını destekleyecek özellikte resimler, karikatürler ve fotoğraflar
Konularla ilgili gazete ve dergiler 
Elektronik (Akıllı) tahta
Etimoloji Sözlüğü
Osmanlıca Sözlük
Edebiyat Terimleri Sözlüğü
TYT-AYT için yaprak testler, soru bankaları