Beşerî bilimciler konser salonlarından, resim galerilerinden ve güzel kitaplardan zevk alırlar; ancak matematik söz konusu olduğunda, Frankenstein görmüş insanlar gibi kaçışırlar. Bu durumun nedeni matematikteki estetik değerlerin, beşeri bilimcilerin kavrama yetilerinin dışında olması değil doğru bakış açısının onlardan gizlenmiş olmasıdır. 

İşte matematik eğitiminde amacımız, öğrencilerimize bu bakış açısını kazandırmaktır. Çünkü matematik sanattan hukuka, resimden coğrafyaya kadar tüm alanların içine entegre olmuş bir bilim dalıdır. Matematiği öğrenen bireyler düşünme biçiminde farklılık kazanır, ufku gelişir, analitik bir  bakış açısı kazanarak olayları farklı yorumlar.

Matematik Bölümü Olarak Felsefemiz

Matematiği doğru öğrenmenin ve doğru algılamanın aslında doğayı anlamak, onu yönlendirmek ve onu yaşamla içselleştirmek olduğundan hareketle matematiği sevilen ve yakın durulan doğal bir yaşam değişkeni haline getirmeye çalışmaktır.

Matematik Bölümü Olarak Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin;

 • Düşünme biçiminde farklılık yaratmak,
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmek,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamak, 
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri analitik olarak yorumlayarak bir yaklaşım kazanmalarını sağlamak,
 • Problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırarak kavramsal ve zihinsel gelişimlerini artırmak,
 • Hayata pozitif bakmalarını ve çözüm odaklı olmalarını sağlamak,
 • Düşünme güçlerini geliştirmek ve matematiği güç, karmaşık ve soyut algılanış biçiminden kurtarmalarını sağlamak,
 • Matematiğin yaşamdaki yerini görebilmelerini sağlamak,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,,
 • Bilgiyi transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek,
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmek,
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmesini sağlamak, Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmaktır.

Yaşadığımız Dünyayı ve evreni doğru değerlendirmenin ilk koşulu, bilimi yeterince anlamaktan geçer.  Bunu gerçekleştirmenin gerek ve yeter koşulu eğitimli ve bilinçli birey olmakla mümkündür. Bu da pozitif ve sosyal bilimlerin temeli olan matematik bilimine gereken önemi vermekle gerçekleşir.

Matematik eğitim-öğretim programımızla hedefimiz, öğrencileri kendilerini çevreleyen fiziksel ve sosyal dünyayı anlamada yardımcı olacak bilgi ve beceriler ile donatmaktır. Bundan dolayı “ İnsanın kazanım düzeyleri nasıl ölçülürse öyle öğrenir”  gerçeğinden hareketle öğrencilerimizde çağın gereksinimlerine uygun becerileri kazandırmaktır.  

Matematik eğitimimizle öğrencilerimizin; 

 1.   Problem Çözme Becerisi
 2.   İlişkilendirme Becerisi
 3.   İletişim Kurma Becerisi
 4.   Matematiksel Modelleme Becerisi
 5.   Akıl Yürütme Becerisi 

Becerileri ile öğrenme-öğretme sürecinde matematiksel kuralların ezberletilmesi yerine, bu kuralları öğrencilerin bulmasını sağlayacak, matematiksel düşünmenin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.

Lise Matematik eğitim programımız, “Her genç matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizin;

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı, 
 • Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi, 
 • Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı, 
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmeyi,
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı hedeflemekteyiz.

9, 10, 11 ve 12. sınıf matematik öğretim programlarımız MEB’in öğretim programları esas alınarak hazırlanmıştır. İSTEK Anadolu Liseleri kolej statüsünde olduğundan matematik dersi İngilizce olarak yapılmaktadır.

Matematik dersinin amaçları;

 • Matematiksel düşünce sistemini öğretmek,
 • Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamak,
 • Bireysel olarak matematik çalışmaları ile gençleri geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek,
 • Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek,
 • Matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.

Matematik Derslerinde Yapılan Çalışmalar

 • Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan fasikül ve çalışma kağıtları ile sınıf içi çalışmalar desteklenmektedir.
 • Matematik derslerinde Tablet PC, Cabri II Plus, Cabri 3D, Geogebra gibi çeşitli bilgisayar programları ile öğrencilerin somut düşünme süreçleri pekiştirilmektedir.
 • Her sınıf seviyesinde belirli periyotlarla Konu Tarama, TYT ve AYT deneme sınavları yapılarak öğrencilerimiz üniversite giriş sınavına hazırlanmaktadır.
 • İzleme, geri bildirim, düzeltme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, öğrenme eksikliklerinin anında giderilmesi ve ortalamanın üstündeki öğrencilerin çeşitli etkinliklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
 • Çeşitli etkinlikler, projeler ve yarışmalar (Okul içi, il ve ilçe çapındaki yarışmalar, Tübitak ve proje çalışmaları) aracılığıyla öğrencilerin işbirliği içinde çalışma becerileri ve paylaşma duyguları geliştirilmektedir.
 • Ortalamanın altında kalan öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için gerekli önlemler alınmakta, etüt çalışmaları yapılmaktadır. 

Geometri ve Analitik Geometri

Sir Christopher Zeeman geometrinin kapsamını; “Teoremleri hatırlamak, ispatları anlamak, tahmin yürütmek, gerçeği görmek ve evrensel görüş vermek için matematiğin görsel sezgiden yararlanan dalları, geometrinin kapsamına girmektedir.” olarak vermektedir. Geometri dersi, öğrencinin temel becerileri kazanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu beceriler : 

 • Akıl yürütme ve ispat yapma 
 • Problem çözme 
 • İlişkilendirme 
 • İletişim 
 • Eleştirel düşünme 
 • Yaratıcı düşünme 
 • Araştırma-sorgulama 
 • Bilgi teknolojilerini kullanma 
 • Girişimcilik 
 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

Yeni yapılandırmacı eğitimde; geometriye yaklaşım yöntemleri değişmekte olup, bu yöntemleri kullanarak, anlamlı öğrenmeyi ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Kazanım odaklı öğrenmeyi sağlamak için geometriye yaklaşımımız:

1) Aksiyomatik(Sentetik) yaklaşım
2) Vektörel yaklaşım
3) Analitik yaklaşım
Şeklinde bütüncül olarak yürütülmektedir.
 
Geometri Dersi Hedeflerimiz;

 • Geometrinin; postulat, varsayım, teorem silsilesiyle yapılandığının farkına varabilen,
 • Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanarak geometrik çıkarımlar yapabilen,
 • Yeni müfredat programına göre, Geometri dersi içinde işlenecek olan analitik geometri dersi konuları ile bütünlüğü sağlamak,
 • Geometrik şekillerin analitik düzlemdeki görüntülerini kavramalarını sağlamak,
 • Geometrik şekilleri algılayabilen, karşılaştırma ve sınıflandırma yapabilen,
 • Modeller kurarak geometri uygulama becerisini geliştirebilen,
 • Geometrik probemleri cebirsel problem haline dönüştürerek ve çözümlerine geometrik yorumlar getirebilen,
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma becerisini geliştirebilen,
 • Geometriye yönelik olumlu tutum geliştirebilen,
 • Geometri dersini diğer disiplinler ile ilişkilendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Geometri Dersinde Yapılan Çalışmalar;

 • Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtları ile sınıf içi çalışmalar desteklenmektedir.
 • Geometri derslerinde Cabri II Plus, Cabri 3D, Geogebra gibi çeşitli bilgisayar programları ile öğrencilerin somut düşünme süreçleri pekiştirilmektedir.
 • Her sınıf seviyesinde belirli periyotlarla Konu Tarama, TYT ve AYT deneme sınavları yapılmaktadır.
 • Ortalamanın altında kalan öğrencilerin eksiklerini tamamlamak amacıyla, etüt çalışmaları yapılmaktadır.