Okulumuzda Sosyal Bilimler eğitiminin temel amacı: Atatürk İlke ve İnkılaplarını yaşam biçimi olarak özümseyen, kendi kültürel değer ve kimliğine sahip çıkan, aynı zamanda bu kimliği evrensel değerlerle de birleştirmesini becerebilen gençler yetiştirmektir. Kendi tarihini öğrenirken, yaşadığı topraklardaki mirasa sahip çıkan, bu mirası bugünü yorumlarken kullanabilen, barışı ve uzlaşmayı sahiplenen, tarihi bir düşmanlıklar ve savaşlar alanı olarak değil kültürel bir miras olarak gören nesiller yetiştirmektir.

  Bu amaçları gerçekleştirmek için farklı yöntem ve teknikler uygulamaktayız. Öncelikle ezberden uzak, söyleneni tekrarlayan değil, onları düşünen, tartışan, yorumlayan gençler yetiştirmek istediğimiz için, derslerimizde buna hizmet edecek yöntemleri kullanmaya gayret etmekteyiz. Bu amaçla görsel malzeme kullanmak, aktif öğrenme yöntemlerine işlerlik kazandırmak, sınıfta çeşitli metin ve materyallerle öğrencilerin tartışmalarını sağlamak, verilen proje ve araştırma ödevleriyle öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

   Küreselleşen dünyada tüm meslek alanları için vizyonu geniş,  bütünü görebilen ve sağlam öngörülere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal olayların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu göz önüne alınarak disiplinler arası bir perspektif ile incelenmesi, temel prensibimizdir.

   Verilen bu eğitim, öğrencilerimizin kazandığı tüm  bilgilerde, bütünü görebilmesini  ve öngörü  becerisini geliştirmesini mümkün kılmaktadır.

   Bu donanımlarla yetişen öğrencilerimizin erişmelerini istediğimiz en üst hedef; laik Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve koruyan,  bireysel haklarının farkında olan, toplumsal duyarlılığa sahip, insan haklarına saygılı bireyler olmalarıdır.

TARİH DERSİ HEDEFLERİ:

Tarih dersi eğitim ve öğretiminin sonunda  öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olmaları amaçlanmaktadır:

Yüzyılın değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak,

Dünyadaki farklı kültürlere saygı ve anlayış düşüncesini oluştururken, ulusal  tarih ve kültürümüz konusunda bilinç ve duyarlılık kazanmak,

Sosyal Bilimler  alanlarında inceleme ve araştırma sevgisi  kazanmak,

İlk Çağ’dan günümüze kadar olan süreçte, insanlık tarihindeki gelişmelere ilişkin köklü bilgiler edinmiş olmak,

Dünyadaki ekonomik, politik, sosyal, kültürel değişim ve gelişmelerin Türkiye üzerindeki  etkilerini ve Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü kavramış olmak,

Değişik kaynaklardan yararlanarak, karşılaştırmalı olarak bilgiye ulaşmak,

Kavramları ve terimleri uygulayabilmek ve sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmek,

Türk toplumunun, kültürü ve siyaseti hakkında anlaşılır, ilişkili ve sağlam kanıtlara dayalı tez ve yorumları, sözlü ve yazılı olarak sunabilmek.

Derslerimizi işlerken;

Ders kitabı, çalışma föyleri, TYT ve AYT testlerinin yanı sıra konuyla ilgili resimler, dönem fotoğrafları, dönem filmlerden kesitler, grafik, minyatür, dönem gazeteleri ve Milli Mücadele Dönemi gazete arşivinden yararlanmaktayız.

Öğrencilerin seviyelerinin gerektirdiği terminolojiyi bilmeleri ve bu gereklilik doğrultusunda; metin çözümleme, okuma parçaları ile ders işleme, makale eleştirisi, tarihsel konu ve dönemlerin öyküleştirilmesi, görsellik amaçlı teknolojiden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Her yıl Cumhuriyetimizin kuruluş ve onur yıl dönümünde, Tarih zümresi tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı törenimiz, bütün öğrenciler ve velilerimizin yoğun katılımıyla coşkuyla izlenmektedir. Her törende Atatürk İlke ve Devrimleri vurgulanmakta; barış ve kardeşlik kavramları ön plana çıkarılarak cumhuriyet bilinci yerleştirilmeye özen gösterilmektedir.

Öğrencilerimizin konuları, sadece derslik ortamında değil, kültür merkezleri, müzeler ve tarihi mekânlarda öğrenmeleri sağlanmaktadır.

10. sınıflarla Topkapı Sarayı ve Aya İrini Gezisi 9. sınıflarla Arkeoloji Müzesi Gezisi yapılmaktadır.

COĞRAFYA DERSİ HEDEFLERİ:

Coğrafya; insan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi temel alır. Son yıllarda görülen teknolojik gelişmeler, bilgi ve iletişimde yaşanan değişim: yerel, bölgesel, ulusal ve küresel etkileşimleri artırmıştır. Bu etkileşimler beşeri süreçlerde olduğu kadar doğal süreçler içinde söz konusudur. Günümüzde öğrenilen coğrafi bilgiler günlük yaşamda daha çok kullanılmakta, dünyanın herhangi bir yerinde oluşan coğrafi bir olay (çevre sorunları gibi) farklı ölçeklerde olsa da birçok yerde etkisini hissettirebilmektedir. Konular aktif ve öğrenci merkezli öğretim metotları kullanılarak öğrencileri düşünmeye, araştırmaya yöneltici ödev ve projeler verilerek, görsel materyaller ön plana çıkartılarak işlenmektedir. Öğrencilerimiz ayrıcaTYT ve AYT sınavlarına da hazırlanmaktadırlar.

Derslerimizde öğrencilerimize coğrafi gözlem yapabilme, öğrendiklerini arazide uygulayabilme, coğrafi sorgulama, zamanı algılama, harita kullanma, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama, kanıt kullanma becerilerinin kazandırılması, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri coğrafi donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri için, çevre bilinci ve duyarlılığının özellikle kazandırılması hedeflenmektedir.

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda yaşadıkları doğal çevrenin oluşum ve gelişimini özümseyen, bu mirasın geleceğe aktarılmasındaki rolünü benimseyen bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Coğrafya Gezi ve Etkinliklerimiz

Sarıyer Atatürk Arboretumu

B.Ü. Kandilli Rasathanesi

FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN HEDEFLERİ:

Felsefe grubu derslerinin öğretimindeki temel amaç; öncelikle Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik ve toplumsal değerlere sahip, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, her platformda kendisini ve ülkesini temsil edebilecek, kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu ve hoş görülü öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca bireyin yaşadığı çevreyi, dünyayı tanımasını sağlamak, çeşitli disiplinlerden yararlanarak sosyal sorunları analiz etmelerini ve çözüm getirmelerini gerçekleştirmek, yaratıcı yönlerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, birey olma farkındalıklarını artırmaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN AMACI:

Ders konuları işlenirken Atatürk İlkeleri ile bağdaştırılarak ve laiklik ilkesi göz önünde bulundurularak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşımla öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılmaktadır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde öğrencilerin toplumsallaşmaları, iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri, ilerideki iş ve meslek yaşamında olumlu ahlaki davranışlar göstermeleri başlıca amaçtır.

Öğrencilerin günlük yaşamları göz önünde bulundurularak, konular zengin örneklerle renklendirilmekte, tanımların ezberletilmesinden kaçınılarak, anlam bütünlüğüne değer verilmektedir.