Türkçe derslerinde amacımız; ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçe’yi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Doğayı ve içinde yaşadığı toplumu gözlemleyen, araştıran, duyup gördüklerini sorgulayan, elde ettiği verileri yorumlayan, sorunları tespit etmekle kalmayıp bunlara ilişkin çözümler üreten, topluma ve doğaya karşı sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmektir.

İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde öğrencilere şu bilgi ve beceriler kazandırılır:

• Türkçeyi gelişim süreci içinde doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilme,
• Okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretebilme,
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanma, 
• Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme, 
• Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlılığını toplumsal bilince dönüştürme,
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıma,
• Sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapma,
• Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilme, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme,
• Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme,
• Etkili, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirme,
• Dinleme ve yazma etkinliklerine katılabilme yeterliğini kazanma,
• Her sınıf düzeyinde her ay, birlikte okunan bir kitap üzerinde görüş bildirme, tartışma ve yorum yapma, 
• Dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklama ve eleştiri yapabilme,
• Sesli ve sessiz okuma hızını artırma, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirme,
• Kütüphaneyi etkin olarak kullanma, dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazanma,
• Okulda yazarla okuyucuyu buluşturmak için düzenlenen kitap fuarına etkin biçimde katılma,
• Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olma,
• Tiyatroya gitme alışkanlığı kazanma, okuldaki tiyatro çalışmalarına katılma,
• TEOG gibi sınavlara hazırlıkta bilgi ve beceri kazanma.

Türkçe Öğretim Programları

5. Sınıf Temaları
Birey ve Toplum
Atatürk
Sağlık ve Çevre
Değerlerimiz
Dünyamız ve Uzay
Güzel Ülkem Türkiye

Bu temalar doğrultusunda öğrencilerin sesli ve sessiz okuma, not alarak okuma, katılımlı dinleme, ikna edici, sorgulayıcı ve betimleyici konuşma, öyküleyici ve bilgilendirici anlatım yoluyla yazma becerilerini, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirmek; okuma alışkanlığı kazanmalarını ve okuduklarını, gözlediklerini, izlediklerini doğru yorumlamalarını sağlamak; etkili şiir okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmak; duygu ve düşüncelerini en etkili biçimde ifade edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak hedeflenmektedir.   

6. Sınıf Temaları
Okuma Kültürü 
Atatürk
Duygular ve Hayaller
Sevgi
Zaman ve Mekân
Doğa ve Evren

Bu temalar doğrultusunda, Türkçenin temel ses kurallarını kavratmak; okuma, yazma, dinleme ve konuşma kurallarını, yöntem ve tekniklerini öğretmek; sözcükler arası anlam ilişkilerini göstermek; yazı türlerini ayırt edebilme bilgisi kazandırmak; temel söz sanatlarını fark edip kullanabilmelerini sağlamak; sözcüklerin türlerini ve yapısal özelliklerini kavratmak; öğrencilerin anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirmek; okuma alışkanlığı kazanmalarını ve okuduklarını, gözlediklerini, izlediklerini doğru yorumlamalarını sağlamak; onlara, duygu ve düşüncelerini en etkili biçimde ifade edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak; sanat etkinliklerini tanıtıp sevdirerek bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmek hedeflenir.

7. Sınıf Temaları
İletişim
Atatürkçülük
Kavramlar ve Çağrışımlar
Milli Kültür
Doğa ve Evren
Toplum Hayatı

Bu temalar doğrultusunda, Türkçenin zenginliklerini fark etmelerini sağlamak; duygu, düşünce ve hayal dünyaları ile sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek; yazı türlerini tanıtmak ve inceleme yollarını öğretmek; paragraf türlerini, anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kavratmak; söz sanatlarını fark edip kullanabilmelerini sağlamak; sözcük türlerini öğretmek ve yorum gücü kazanmış, var olan bilgileriyle yeni öğrendikleri arasında bütünleştirmeler yapabilen; münazara etkinlikleriyle sorgulayıcı ve ikna edici konuşma becerisini kazanmış; öğrenmekten, araştırıp incelemekten zevk alan, sanatsever bireyler yetiştirmek hedeflenir. LGS’ye eksiksiz ve güvenle hazırlanmaları sağlanır.

8. Sınıf Temaları
Zaman ve Mekân
Atatürkçülük
Milli Kültür
Toplum Hayatı
Bilim ve Teknoloji
Kişisel Gelişim

Bu temalar doğrultusunda, cümle bilgisi kazanmış; metinlerin ana ve yardımcı düşüncelerini bulabilen; paragraf türlerini, anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını tanıyıp doğru biçimde kullanabilen; doğru ve etkili anlatım yapabilen; çevresinde, ülkesinde ve dünyada yaşanan  gelişmeleri izleyerek  birikim oluşturan; bilinçli  bir okur olan; internet gibi çağdaş iletişim araçlarını doğru biçimde kullanarak bilgi ve kültürünü artıran; münazara etkinlikleriyle sorgulayıcı ve ikna edici konuşma becerisini kazanmış; sanatla ilgilenen; sorumluluklarının bilincine varmış; sosyal hayata aktif olarak katılan; araştıran, inceleyen, sorgulayan  bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. LGS’de üstün başarı kazanma konusundaki kararlılığımız, çalışmalarımızın temel yönlendiricisidir.