İSTEK Atanur Oğuz Okulları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu ve Fen lisesi PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik, çözüm odaklı, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır. 

İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu ve Fen lisesi PDR Bölümü olarak,

Öğrencilerimizin;

Kişisel gelişimleri,

İlgi, yetenek ve değerlerini keşfetmeleri,

Olumlu benlik algısı oluşturmaları,

Duygusal ve sosyal olgunluk kazanmaları,

Gerçekçi kararlar almaları,

Kendilerini ve çevrelerini tanımaları,

Etkili kararlar alabilen bireyler olmaları,

Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,

Kendilerini gerçekleştirmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemekteyiz.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Mesleki Rehberlik
4. Sınıf Rehberliği

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri
3. Veli Paylaşım Toplantıları

BİREYSEL REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

Bireysel rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal içerikli yaşadıkları farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmaların tümüdür. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

Bireysel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde; bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır.  Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bu çalışmalar; akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma gibi konuları içerir.


EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bireye, eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır.

Öğrenciye Yönelik çalışmalar;         
Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik çalışmalar şöyle sıralanabilir :
- Etkin Çalışma Yöntemleri,
- Motivasyon Çalışmaları,
- Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
- Eğitsel Grup Çalışmaları,
- Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları,
- Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
- Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
- Başarı Takip Çalışmaları,
- Yaşam Becerileri Eğitimi,
- Problem Çözme Becerisi.

Veli ve Öğretmene Yönelik Çalışmalar;
Okullarımızda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik  sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI

İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu ve Fen lisesi PDR bölümü MEB tarafından hazırlanan ‘sınıf rehberliği programı’ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenler. Sınıflarda yapılan rehberlik çalışmaları ağırlıklı olarak sınıf rehber öğretmenleri/sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Sınıf içi etkinlikler, anadolu ve fen lisesinde öğrencilerin gereksinimleri ile paralel olarak, eğitsel ve mesleki rehberlik ağırlık kazanır. Bu düzeylerde öğrenme stilleri ölçeği, zeka alanları ölçeği, problem tarama, çalışma davranışı, başarı değerlendirme ölçeği gibi çalışmalarla, verimli ders çalışma, hedef belirleme, karar verme, zaman yönetimi ve sınav kaygısını azaltma gibi çalışmalar yapılır.

MESLEKİ REHBERLİK ve KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Mesleki rehberlik ve kariyer planlama çalışmaları, bireyin, sağlıklı meslek tercihi yapmasında, bir mesleğe yönelmesinde yararlı olabilecek çalışmaları kapsar. Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, meslekler hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler, grup çalışmaları, test ve envanterler uygulanarak değerlendirilir.

Mesleki rehberlik kapsamında, öğrenci ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrenci ve velilere yönelik kariyer planlama, üst öğretim kurumunu ve meslekleri tanıtma çalışmaları, kariyer günü etkinlikleri ve kariyer panelleri yapılır.

Mesleki Rehberlik Hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:
I.- Bireyi (öğrenciyi) tanıma,
II.-Meslek alanlarını tanıtma,
III.-Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme.

Öğrencilerin, eğitim-öğretim süreci boyunca, mesleki gelişimleri açısından; ilgi - yetenek ve kişisel özelliklerini, çevrelerini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlamalarında destek olunmaya çalışılır.

SEMİNER VE KONFERANSLAR

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı seminer, konferans ve çalıştaylar  düzenlenir. Bu çalışmalar öncelikli olarak ihtiyaç duyulan konularda yapılır.    

Seminer ve konferansları sunan uzman konuklarımız; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.