İSTEK Atanur Oğuz Okulları

İstek Atanur Oğuz Okulları Fen Bölümü; geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, insiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemiştir.

İstek Atanur Oğuz Okullarında Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır.

Fen Bilimleri’nin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.

Üniversiteye hazırlık çalışmaları, konu testleri ve deneme sınavlarıyla zenginleştirilir, etüt derslerinde bireysel veya grup çalışmalarıyla birebir öğrenme ortamı oluşturulur.

Lise sınıflarında Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır. Lise hazırlık sınıflarında Fen bilimleri terminoloji dersi verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin lise sınıfında okuyacakları İngilizce Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki terminolojiye hakim olmaları amaçlanır ve genel olarak öğrencilere bilimsel terimler, laboratuarda can güvenliği ve gözlem yöntemleri tanıtılır.

İngilizcenin geliştirilmesi ve İngilizce bilimsel yayınların takip edilmesi ve araştırılması üzerinde önemle durulur.

Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Lise fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır: 

 • Öğrencilere fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek.
 • Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak.
 • Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.

Fen Bölümü Çalışmaları

Ünite KİT’leri ve Çalışma kağıtları: Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan etkinlik temelli Ünite KİT’leri ve çalışma kağıtları öğrencilerin derste ve sonrasında konuları daha iyi anlamalarını sağlamak için kullanılmaktadır.
Laboratuvarlar: Tüm fen deneyleri teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarımızda yürütülmektedir. Bu sayede öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak görseller, animasyonlar ve sanal deneyler ders sırasında kullanılabilmektedir.  

Dijital ortamlar: Derslerin işlendiği dersliklerde ve laboratuvarlarımızda akıllı tahta ve barkovizyon cihazları yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, belgesel, film, müzik, elektronik kitap ve dergi içerikleri gibi konu ile ilgili her tür dijital kaynak sınıftan erişilebilir durumda öğrenci ve öğretmenlerin kullanımındadır.
Deneme sınavları: Lise ve üniversiteye hazırlık için merkezi sistemle yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin tüm İSTEK Okullarındaki öğrencilere göre akademik durumları incelenmekte ve öğretmenleri tarafından gerekli geri bildirimler yapılmaktadır.

Ders dışı faaliyetler: Fen derslerinin teknoloji ve yaşamla bütünlüğünün sağlanması için bilim merkezleri ve müzelere geziler düzenlenmekte, öğrencilerin derste öğrendiği konuların gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK Proje Yarışması için her branşta projeler geliştirilmektedir. Öğrencilerin çeşitli okulların proje ve deney yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli bilimsel geziler düzenlenmektedir. UNESCO-Semep Uluslararası Çevre Projeleri yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır. Destination Imagination ve Robot Kulübü çerçevesinde öğrencilerimizin bilime ve fene ilgilerini arttırmak için çeşitli deneyler, puzzle yapımı, robot tasarımı gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Fizik

Fizik dersinin amacı: Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.

Fizik derslerinde öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir:

 • Öğrenciler, maddenin ortak ve ayırt edici özelliklerini kavrarlar,
 • Kütle, ağırlık, öz kütle ve ısı, sıcaklık ilişkilerini öğrenirler. Işığın davranışı hakkında genel bilgi sahibi olurlar.
 • Temel mekanik kavramlarını öğrenirler;
 • Kuvvet, denge, kütle, ivme ve enerji ilişkilerini kavrayıp çevrelerindeki fiziksel olayları yorumlayabilme yeteneği kazanırlar.
 • Yerin çekim alanı ve gezegenlerin hareketlerini öğrenirler.
 • Periyodik hareketler ve momentum hakkında bilgi edinirler.
 • Ayrıca elektriklenme, elektrostatik, elektrik alan ve elektrik potansiyel hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar.
 • Doğru akım devre elemanlarını tanırlar.
 • Doğru akım devrelerini çözümleyebilme yeteneği kazanırlar.
 • Manyetizma ve elektromanyetik indüksiyonu kavrarlar.
 • Dalga hareketi ve ışık teorileri hakkında geniş bilgi edinirler.
 • Modern fizik ve atom teorileri hakkında genel bilgi sahibi olurlar.


Biyoloji

Biyoloji dersinin amacı: Öğrencilerin canlının temel yapı ve bileşenlerini kavraması, çevreyi tanıması ve koruması, çevrenin insan hayatındaki önemini anlaması, ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru kullanabilmesi sağlanır. Biyolojinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara programda yer verilir. Biyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır.

Biyoloji derslerinde öğrencilerin eğitim – öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir.

 • Biyoloji'deki gelişmeleri takip ederek biyoloji'nin önemini, canlılarla ilgili kavram, yapı ve özellikleri moleküler düzeyde kavrarlar.
 • Doğadaki canlıların çeşitliliğini görerek onlara daha bilinçli yaklaşırlar.
 • Canlılarda meydana gelen enerji metabolizmalarını, canlılığın kaynağı olan güneş enerjisinin canlılara nasıl aktarıldığını ve kullanıldığını, sahip oldukları genetik özelliklerin nedenlerini ve kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını, genetik bozuklukların neden ve sonuçlarını öğrenirler.
 • Ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanırlar,
 • Çevrelerinde meydana gelen olay ve canlılar arası etkileşimlerin farkına varır ve çevre koruma bilinçlerini geliştirirler.
 • Vücutlarında bulunan organların işleyişini kavrayarak sağlık konusunda bilinçlenirler.
 • Diğer canlılarla kendi vücutları arasındaki yapısal ve işlevsel farklılıkları ayırt edebilirler.

Kimya

Kimya dersinin amacı: Öğrencilerimizin ilerideki yaşam süreçlerinde, kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çöze becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak, kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlayarak, Kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yükseköğretim programına hazırlamaktır.

Kimya derslerinde öğrencilerin eğitim – öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir.

 • Kimyada kullanılan sembolik dili bilir; bu dili ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır.
 • Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç, alet ve cihazları tanır.
 • Deney yapabilme becerisi kazanır; hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır.
 • Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder.
 • Teori ve modelleri, fiziksel ve kimyasal olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır.
 • Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder; çizelge ve grafikleri yorumlar.
 • Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar.
 • Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
 • Kimyanın sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir.

 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin müfredatta planlanan etkinlikleri ve deneyleri eksiksiz gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarında gerçekleştirme imkanına da sahip bulunmaktadırlar.