IB ÖĞRENEN PROFİLİ

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer

BİLGİLİ: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

DÜŞÜNEN: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada insiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun karalar verirler.

İLETİŞİM KURAN: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar .

İLKELİ: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

AÇIK GÖRÜŞLÜ: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

DUYARLI: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

RİSKİ GÖZE ALAN: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

DENGELİ: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

 

SOSYAL BECERİLER

Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.

Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle inlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğine kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.

İşbirliği yapma: Topluluk içinde iş birliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.

Çatışmaları çözmek: başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.

Grup halinde karar almak: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak.

Grup içinde çeşitli görevler üstlenmek: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak.

 

TUTUMLAR

 • 1. DEĞER BİLME: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme.
 • 2. BAĞLILIK: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
 • 3. GÜVEN: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun karalar almak ve seçimlerde bulunmak.
 • 4. İŞBİRLİĞİ: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
 • 5. YARATICILIK: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
 • 6. MERAK: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
 • 7. KENDİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYABİLME: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek inçin kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
 • 8. ŞEVK: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
 • 9. BAĞIMSIZ DAVRANMA: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek gerekçeli savlara dayanarak kendi karalarını vermek, karalarını savunabilmek.
 • 10. DOĞRULUK: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
 • 11. SAYGI: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
 • 12. HOŞGÖRÜ: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
   

Eğitim Programları

İSTEK BELDE OKULLARI ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜ: BODGE

İSTEK Belde Okulları, bireyin sahip olduğu değerlerle kendini var ettiği ve diğer canlılar ile etkili iletişim kurarak sosyal konumunu belirlediği gerçeğinden hareketle öğrencisinin akademik gelişimi yanında kişisel ve sosyal gelişimini de hedefler.

BODGE (Belde Okulları Davranış Geliştirme Eğitimi) bu bilinçle kampüsün tüm öğretmenleri tarafından oluşturulmuş; Değerlerimiz ve Belde’li Öğrenciden Beklentilerimiz olarak iki ana temel üzerine biçimlendirilmiş bir sistemdir.

 

DEĞERLERLERİMİZ

FARKLILIKLARA SAYGI

 • Din, dil, ırk, mezhep, sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıkların zenginlik olduğunu bilir ve bu farklılıklara saygı gösterir.
 • Doğuştan gelen fiziksel farklılıkların bir avantaj veya dezavantaj olmadığını kavrar.
 • Öğrenme hızı ve akademik beceri konusundaki farklılıklara saygı gösterir.
 • Her türlü kişisel tercihe saygılıdır(kılık, kıyafet, saç, taraftar olunan spor kulübü…).
 • Zorunlu ihtiyaçlar sebebiyle gerçekleşen farklı uygulamaları anlayışla karşılar.
 • Kişisel yeteneklere saygı gösterir.

 

TOPLUMSAL DUYARLILIK

 • Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alır.
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki güncel gelişmeler karşısında duyarlı ve bilinçli davranır.
 • Doğal afet ve sivil savunma konusunda yapılan çalışmalara hassasiyetle katılır.
 • Bulunduğu yerin kurallarına uyar.
 • Toplum içinde bireysel farklılık gösteren akranlarının topluma kazandırılmasına destek olur.
 • Ulusal ve evrensel önemli günlere, bayramlara saygı gösterir.
 • Haklarını savunurken, başkalarının haklarını da savunmayı davranışa dönüştürür.
 • Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesine uygun davranır.

 

ÇEVREYE SAYGI

 • Doğadaki tüm türlere, canlı varlıklara saygı duyar.
 • Yaşam alanının (okul,sınıf,ev,doğa…) temizlik, düzen ve normlarına özen gösterir.
 • Ortak alanlarda bulunan ekipmanları amacına uygun olarak, özenle kullanır.
 • Doğal kaynakları amacına uygun kullanır, gereksiz tüketimden kaçınır.
 • Gürültü ve görüntü kirliliğinden uzak durur.
 • Çevreyi koruyan ve kirliliği azaltan geri dönüşüm organizasyonları gibi projeleri destekler.

 

ÖZ BAKIMINI YERİNE GETİREBİLME

 • Öz bakımın sosyal hayatta önemli olduğunu bilir.
 • Sağlıklı bir yaşamın temeli olan kişisel temizlik gerekliliklerini yerine getirir (Yemek öncesi ve sonrası el yıkama, diş fırçalama, duş alma, tuvalet kullanımı…).
 • Beden temizliğine dikkat eder.
 • Saç, sakal, tırnak temizliğine dikkat eder.
 • Bulunduğu yere ve topluluğa uygun; temiz, düzgün giyinir.
 • Sağlıklı beslenir.
 • Spor yapar.
 • Deodorant ve parfümü gerektiğince ve ölçülü kullanır.

 

DÜRÜSTLÜK

 • İSTEK Belde Okulları Akademik Dürüstlük Politikasına uygun davranır (Özgün ödev ve projeler hazırlar, kaynak belirterek alıntı yapar, kopyadan uzak durur).
 • İnsanlarla iletişimde açık ve nettir.
 • Sonuçları ne olursa olsun gerçeği söyler.
 • Davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.

 

SABIRLI OLABİLME

 • Dinlemeyi bilir.
 • Sıra bekleme bilinci gelişmiştir.
 • Toplumsal düzen sağlanması gereken durumlarda yönergeleri takip eder( Sınıf, konferans salonu,törenler,tiyatro,stat…).
 • Akranlarının farklı öğrenme süreçlerine saygı gösterir.
 • Dönüt alma konusunda beklemeyi bilir.

 

KENDİNİ İFADE EDEBİLME

 • Kendini tanır; kendini büyük görmeyen bir özgüvenle hareket eder.
 • Duygu, düşünce , hayal ve beklentilerini uygun bir dille, doğru,açık ve net bir şekilde ifade eder.
 • Toplu ortamlarda kullandığı ifadelerin saygı çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 • Sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerde yer alır.

 

ZAMANI YÖNETME BECERİSİ

 • Günlük hayatını etkin bir biçimde planlar.
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken zamanı planlı ve kontrollü kullanır( Ödev teslimi, sunumlar vs...).
 • Akademik, sosyal, sanatsal, sportif, kültürel çalışmalarını öncelik ve önem sırasına göre düzenler.
 • Akademik çalışmalarını planlayarak yürütür.
 • Zaman yönetiminin herkes için önemli olduğunu bilir ve adil olmaya özen gösterir.
 • Sınavlarda süreyi etkin kullanır.

 

SORUMLULUK ALABİLME/YERİNE GETİREBİLME

 • Verdiği sözleri tutar.
 • Kişisel araç gereçlerine sahip çıkar.
 • Okul içi ve dışı etkinliklerde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sorumluluk alır.
 • Verilen görevleri yönergelerine uygun bir şekilde yerine getirir.

 

TAKIM ÇALIŞMASINA AÇIKLIK/UYUMLULUK

 • Bütünün değerli bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Bulunduğu grupta, kişi ayrımı yapmadan verimli olmaya çalışır.
 • Takım arkadaşlarını motive eder.
 • Takım çalışmasında adil iş bölümüne önem verir.
 • Takım arkadaşlarının fikirlerine saygı gösterir.
 • Takım çalışmalarında karşıt görüşlerden sentez yapmayı hedefler.

 

DUYGULARINI KONTROL EDEBİLME

 • Duygularını kendine ve başkasına zarar vermeden yaşar.
 • Her duygunun olağan olduğunun farkındadır.

 

SOSYAL İLETİŞİM KURABİLME

 • 1- Sorunları, ilgili kişi/ kişilerle çözme becerisi kazanmıştır.
 • 2- Yeni ortamlara adapte olabilmek için çaba gösterir.
 • 3- Günlük yaşam içerisinde görgü kurallarına uyar.

 

POZİTİF DÜŞÜNEBİLME

 • 1- Olay ve durumlara olumlu yaklaşır.
 • 2- Olumlu-olumsuz tüm dönütleri kendini geliştirmek için kullanır.
 • 3- Olay ve durumları farklı açılardan değerlendirebilir.
 • 4- Olay ve durumlara kendisini başkasının yerine koyarak da yaklaşabilir.
 • 5- Motivasyonu yüksek, olumlu ortamlar yaratılmasına destek olur.

 

PAYLAŞIMA AÇIKLIK

 • 1- Sahip olduğu duygu, düşünce ve bilgiyi paylaşır.
 • 2- Gereken durumlarda sahip olduğu materyalleri paylaşır.

 

PROBLEM ÇÖZEBİLME

 • Problemin varlığının farkına varır.
 • Problemi doğru tanımlamaya çalışır.
 • Problemi çözecek farklı yollar geliştirir.
 • En uygun çözüm yoluna karar vermeye gayret eder.
 • Problem çözme konusunda kendine güvenir.
 • Problem çözme aşamasında gerekirse yardım ister.
 • Kararlarının arkasında durur.
 • Hata yapmanın da çözüm sürecinin olağan bir parçası olduğunu bilir.
 • Şikâyet etmek yerine çözümün bir parçası olur.

 

TEKNOLOJİ KULLANIMI

 • Teknoloji araçlarını amacına uygun, yerinde, zamanında ve etkin bir şekilde kullanır.
 • Sosyal medyayı kişisel hak ve özgürlüklere saygı göstererek kullanır.
 • Teknolojiyi akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalarak kullanır.
 • İSTEK Belde Ailesinin tüm bireylerinin bu değerleri içselleştirmesi beklenir.

 

BELDE’Lİ ÖĞRENCİDEN BEKLEDİKLERİMİZ

 • 1.       Kendi yaş gruplarına göre belirlenmiş okul kıyafetlerini giyer.
 • 2.       Çarşamba günü okul ortamına uygun serbest kıyafet giyer.
 • 3.       Koridorun sağından dikkatli yürür.
 • 4.       Kargaşa, gürültü ve kazaya sebep olmamak için özen gösterir.(Konferans salonu, bahçe, koridor,sınıf…)
 • 5.       Nöbetçi öğretmen ve diğer görevlilerin yönergelerine uyar.
 • 6.       Yaşanan sorunları nöbetçi öğretmenlere bildirir.
 • 7.       Bahçede kendine ayrılan bölümde vakit geçirir.
 • 8.       Bütün ortak alanlarda amacına uygun davranır, ilgili kurallara uyar.
 • a.       Kantin ve yemekhanede sırasını bekler.
 • b.      Yemeğini ihtiyacı kadar alır.
 • c.       Yemekten sonra alanı düzeni koruyarak terk eder.
 • d.      Bulunduğu alanı zamanında ve düzgün terk eder.
 • e.      Kütüphanede ve konferans salonunda “Yiyecek ve içecekle girilmez.” kuralına uyar.
 • f.        Kütüphanede sessiz olmaya özen gösterir.
 • g.       İhtiyaç halinde kütüphane öğretmeninden yardım ister.
 • h.      Kütüphane öğretmeninin yönlendirmelerine uyar.
 • i.        Konferans salonunda yönlendirilen yerde oturur.
 • j.        Konferans salonunda gerçekleşen tüm programları sessizlik içinde dinler.
 • k.       Çöpleri çöp kutularına atar.
 • 9.       Sınıfta;
 • a.       Öğretmenin oturma planı ile ilgili verdiği yönergelere uyar.
 • b.      Derste söz isteyerek konuşur.
 • c.       Dersliğe zamanında gelir ve dersliği zamanında terk eder.
 • d.      Öğretmeni ders araç gereçlerini hazırlamış olarak bekler.
 • e.      Ders araç gereci eksikse ders başlamadan önce öğretmene mazeretini bildirir.
 • f.        Özel durumlar dışında su içmek, tuvalete gitmek gibi ihtiyaçlarını teneffüs sırasında giderir.
 • g.       Dersi, öğretmenin sonlandırmasını bekler.
 • 10.   Ödevlerini zamanında ve titizlikle yapar.
 • 11.   Ödevleri ilan edilen takvimde (ara kontrol tarihleri, son teslim tarihi) özenle hazırlar ve zamanında teslim eder. (İSTEK Belde Okulları Akademik Dürüstlük Politikasına uygun davranır.) 12.   Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından verilen izin kâğıtlarının ve duyuruların dönütlerini, zamanında ilgili kişiye teslim eder.
 • 13.   Okuldan veli izin dilekçesi ve telefon teyidi ile çıkabilir.
 • 14.   Özel durumlar sebebiyle geç kalınırsa ilgili müdür ve müdür yardımcısından izin kâğıdı alarak derse girer.
 • 15.   Okula getirmesi halinde telefonunu BOD’una teslim eder ve okul çıkışında teslim alır; gün içinde gerekmesi halinde izin alarak kullanır.
 • 16.   İhtiyaç olmadığı sürece bireysel teknolojik araç-gereçlerini okul ortamında kullanmaması gerektiğini bilir.

 “BELDE’Lİ ÖĞRENCİDEN BEKLEDİKLERİMİZ” başlığı altında yer alan ve koyu renkle yazılmış yukarıdaki maddeler; BOD’lar, ders öğretmenleri ve okul yöneticileri tarafından izlenir, değerlendirilir. Diğer maddeler ile ilgili işleyiş ise şöyledir:

 

ÖDÜL VE YAPTIRIMLAR

A)     ÖDÜLLER

“Belde’li Öğrenciden Beklediklerimiz” e, bütünlükle, örnek oluşturacak düzeyde uyan öğrenciler, PDR Bölümü/ BODGE Kurulu Başkanına dilekçe ile bildirilir.

a)      Başkan, dilekçeyi veren öğretmenin bu takdirini, öğrencinin BOD’una ve tüm ders  öğretmenlerine mail ile iletir. Öğretmenler, iki iş günü içinde aynı görüşte olup olmadıklarını yine mail ile Başkan’a bildirirler. Karşı görüşte olan öğretmen yoksa  Başkan,  öğrencinin sözlü olarak takdir edilmesini sağlamak adına BOD’una ve ders öğretmenlerine mail ile bilgi verir.

b)       Örnek davranışlarının takdir edilmesini sağlamak üzere BODGE Kuruluna iki kez yönlendirilen öğrencinin okul yöneticileri ile keyifli bir ortamda sohbet etmesi sağlanır ve yönetici tarafından sertifika ile onurlandırılır.

c)       Ortaokul ve Lisede yapılan Şube Öğretmenler Kurulu  toplantılarında, tüm öğretmenlerin   onayıyla belirlenen örnek öğrenciler, 1. dönem sonunda, ders  öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte toplu öğle yemeği yerler.

d)      İki dönemde de örnek öğrenci olarak belirlenmiş öğrencilere, eğitim-öğretim yılı sonunda, “İSTEK Belde Örnek Öğrenci Bilekliği” armağan edilir.
 

B)     YAPTIRIMLAR

Kurul; her durum, olay ya da davranışın kendi özeli içinde değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir.

a)      BOD, ders öğretmeni, nöbetçi öğretmen öğrencilerin “Belde’li Öğrenciden Beklediklerimiz”e uygun davranıp davranmadığını dikkatle izler, değerlendirir.

b)      “Belde’li Öğrenciden Beklediklerimiz”den birine ya da birkaçına birden uymayan ve bu davranışı  alışkanlık haline getiren  öğrenciler, PDR Bölümü/ BODGE Kurulu Başkanına dilekçe ile bildirilir.

c)       Başkan, bu bilgiyi BOD ve ders öğretmenleri ile paylaşır ve bu konuda kendi görüşlerini (iki iş günü içinde, mail ile) belirtmelerini ister.

d)      Öğrenci kurula davet edilir. Öğretmen ya da öğretmenlerin  fark ettikleri olumsuz davranış  üzerinde durulur; uyulmayan kuralın sebepleri, sonuçları ayrıntılarla açıklanır. Öğrenciye, öğretmenlerin söz konusu davranışı izlemelerini, değerlendirmelerini sağlayacak bir takip çizelgesi verilir. Öğrenci her sabah PDR’den alıp gün sonunda yine PDR’ye bırakacağı bu çizelgeyi, ilgili öğretmen ya da öğretmenlerin 15 gün boyunca doldurmasını sağlar. Son durum, dilekçeyi veren öğretmen, BODGE Kurulu ve öğrencinin katılacağı toplantıda değerlendirilir. Davranış hâlâ değişmemişse  aile, PDR’ye davet edilir. Görüşme sonucu ve süreç, BODGE Kurulu tarafından, yazılı olarak okul yönetimine bildirilir.

e)      Öğrenci, aynı sebeple  BODGE’ye 2.kez yönlendirildiğinde, durum BODGE Kurulu tarafından raporlanarak okul yönetimine bildirilir.

f)       Öğrenci, farklı bir sebeple BODGE’ye yönlendirildiğinde d ve e maddesinde ifade edilen süreç, aynen uygulanır.