İSTEK Uluğbey Okulları
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli/eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak
 • Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini en mükemmel düzeye taşımak
 • YGS-LYS gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak; ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme/yorumlama yoluyla benimsetmek; kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek
 • Toplumsal değerlerimizi benimsetmek, kültürel zenginliklerimizle onurlanmanın ulusal varlığımızın devamı için önemini fark ettirmek,
 • Metinlerin özelliklerinin ve anlamlarının tam olarak kavranabilmesini sağlamak amacıyla sanatsal eserler ile düşünsel eserleri inceleme yöntemlerini öğretmek; metin çözümleme yoluyla okunan, dinlenen her metnin taşıdığı pek çok anlama ulaşılabilmesini sağlamak,
 • Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı ile araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sorgulama gücü kazandırmak,
 • Türk edebiyatının tarihsel gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavratabilmek,
 • Türk ve dünya edebiyatının edebî örneklerini çözümleyip yorumlayabilmek ve karşılaştırma yoluyla tanıtmak,
 • Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilmelerini sağlamak,
 • Şiir ve diğer yazınsal türlerde açılan yarışmalara katılmak
 • Her sınıf düzeyinde ortak okuma yapma; her ay bir kitap üzerinde inceleme, yorumlama, farklı görüşlerle tartışma yapmak ve inceleme-değerlendirme yazmak,
 • Öğrencilerimizi kitap dolu bir dünyada yaşamaya alıştırma ve okul ortamında yazarlarla buluşturmak üzere kitap fuarları düzenleme, söyleşi ve imza olanağı sağlamak,
 • Tiyatroya gitme alışkanlığı kazandırmak, okulda sergilenmek üzere tiyatro çalışmaları yapmak,
 • Sunum, proje çalışması, kitap tanıtımı, tiyatro ve müze, kütüphane gezileri ile sosyal-kültürel gelişimlerini desteklemek,
 • Kutlama ve anma törenlerine, ulusal bayramlara pek çok öğrenciyle, hatta öğrencilerin kendi ürettikleriyle katılarak duygusal-düşünsel anlamda ortak duygu ve coşkular oluşturmak; edebiyatın anlattığı tarihin içinden geçmişimizi yakından tanımayı ve anlamayı sağlamak,
 • Estetik duyarlığı geliştirmek üzere şiir dinletileri hazırlamak, dilin yetkin kullanımının belleklerde yer etmesini sağlamak,
 • Münazara yarışmalarıyla düşünceleri etkili biçimde savunabilmek, karşı görüşleri çürütme yeteneği geliştirebilmek,
 • Ünite sonlarında yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavları ile eksiklerini görme ve bu eksikleri gidermeye yönelik ek çalışmalar yapma,
 • MENTALSEA Anlayarak Hızlı Okuma Programı ile sözel ve sayısal derslerde bütünü görme, analiz ve sentez becerileri kazandırma sağlanır.