İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

  Yüksek hedefler iyi programlarla, iyi programlar donanımlı öğretmenlerle gerçekleşebilir ilkesiyle yola çıkan okullarımızda, Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, özgüvenli, disiplinli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu; üstün nitelikli ve kaliteli bir eğitimin, çocuklarımızın hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, hedeflerini daima yüksek tutmakta ve yaşam boyu öğrenmenin temelini atmaktadır. Anaokulumuz, öğrencilerine yepyeni bir pencere açarak var olan potansiyellerin kullanmalarına ve edindikleri bilgileri gerçek yaşam deneyimlerine dönüştürmelerine fırsat veren bir keşif ortamıdır. Önceliğimiz; yaşam boyu öğrenen ve dünya vatandaşları olarak yetişen öğrencilerimizin öğretim hayatları boyunca mutlu anılar biriktirmelerini sağlamaktır.

   Anaokulumuzda, öğrenciler kendileri için hazırlanmış özenli ve güvenli bir fiziksel ortamda yaparak, yaşayarak, keşfederek ve sorgulayarak öğrenme fırsatına erişirler.

   Öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Öğrenme; işbirliği, yaratıcılık, merak, empati, şevk, saygı, hoşgörü gibi tutumları deneyimleyecekleri ve geliştirecekleri süreçler üzerine planlanır. Her öğrencinin, bireysel hazır bulunuşluğu ve gelişim düzeyi temel alınarak gelişimleri desteklenir. Öğrenciler, öğrenen topluluğunun değerli bir parçası kabul edilir ve bireysel, küçük ya da büyük grup çalışmaları yoluyla sorgulama sürecine dahil edilmeleri sağlanır. Anaokulumuzda eğitim; sadece sınıfın içinde yaşanan bir süreç olarak görülmez. Çocukların öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurması, daha iyi bir dünya yaratmanın yolları üzerinde düşünmeleri ve tüm dünya için daha iyi neler yapabileceklerine ilişkin kararlar alarak bu kararlarını eyleme dönüştürmelerini amaçlayan bir sistem üzerine kurulmuştur.

 
İlk Yıllar Programı (PYP)

    Çocuğun sonraki yıllardaki gelişiminin temelleri, çocukluğun ilk yıllarından itibaren atılır. Anaokulu küçük çocukların temel eğitime hazırlandıkları aşama olmanın yanı sıra yaşıtları ile karşılaştıkları, sosyalleştikleri,  güven ve bağlılıklarını geliştirdikleri, öğrenmenin eğlenceli yönlerini deneyimledikleri bir yerdir. Anaokulumuzda ve ilkokulumuzda MEB müfredatıyla bütünleştirilmiş Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) uygulanır.

 Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaşlarındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredattır. Program araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı: Ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. Okulumuz IB PYP öğretim programını, aday okul statüsünde uygulamaya devam etmektedir. İlk yıllar programı hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org)

 

İngilizce Programı-Crossroads

   Öğrencilerimizin, İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde deneyimlemeleri ve sürekli kullanarak geliştirmelerini sağlayan İSTEK Okulları’na özel olarak geliştirilmiş İngilizce programıdır. Crossroads Programı ile öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle birlikte her ortamda İngilizce konuşabilmeleri sağlanırken, ders programları eş zamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler, İngilizceyi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedirler.

   Crossroads Programı anaokulu 4-5 ve 5-6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarda uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program, sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil ve bakış açısının bulunduğu her ortamda etkili iletişim kurmayı hedeflemektedir.

 

İKİNCİ ADIM-SECOND STEP: Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

    Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Eğitim değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha fazla bireyselliğe yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Ancak insan sosyal bir varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması gereklidir. Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.

     Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.

    Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir, stres altında kendini rahatlatabilmesi, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesi, kendi isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini kapsamaktadır.


Gems Fen ve Matematik Programı  (Great Explorations in Math and Science) 
   Okulöncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır. 

Çocukların doğaları gereği var olan;
•Öğrenme Merakı,
•Araştırma ve keşfetme, 
İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Programın Amacı;
• Soran, sorgulayan
• Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
• Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.
Araştırmalar;
Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

High Scoope Programı
     Etkin öğrenmeyi ve çocuk merkezli eğitimi temel alan bir eğitim programıdır. Programın Planlama-Çalışma-Hatırlama zamanı uygulanarak çocukların kendi zaman ve enerjilerini gerektiği gibi kullanma, neyi nasıl yapacaklarına ilişkin seçimler yapma, kararlar alma konusunda becerilerinin gelişimi sağlanır.

Montessori Programı
   Okulöncesi eğitim programlarından biri olan Montessori Yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan zarafet ve kibarlık çalışmaları anaokulumuzda uygulanmaktadır. 
   Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırıcı bir takım aktivitelerden oluşan, anaokulu öğretmenleriyle drama öğretmeninin birlikte yürüttüğü çalışmalara eğitim programında yer verilmektedir. Hareket özgürlüğünü ve sosyal yetenekleri destekleyici aktivitelerden bazıları şöyledir: Gün içinde kullandığımız nezaket sözcükleri nelerdir? Sandalyeye nasıl oturulur? Sandalye nasıl taşınır? Bir şey nasıl istenir? Kendini nasıl takdim edersin? Bir ziyaretçiye nasıl davranılır? 

Değerler Eğitim Programı
    Değerler Eğitim Programı ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb. dir.

Ölçme ve Değerlendirme

      Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; İlk Yıllar Programının beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır. Öğrencinin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne merak ettiklerini ve ne öğrendiklerini içeren süreç ve sonuca yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek amaçlanır. Bu değerlendirmeler gerçekleşirken bir dizi farklı strateji, yöntem ve teknik kullanılır. Yapılan değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

• Gözlem kayıtları

• Anekdot kayıtları

• Gelişim kontrol listeleri ve standart testler

• Her dönemde bir kez olmak üzere portfolyo sunumları

• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları

• Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Müzik, Resim, Dans vb.) yoluyla yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, öğrenci, öğretmen ve velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen, veli bilgilendirme toplantıları, bireysel veli - öğretmen görüşmeleri, öğrencilerin yönettiği portfolyo toplantıları aracılığıyla ailelerle paylaşılır.