İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli, eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak üzere; Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini en mükemmel düzeye taşımak; YGS-LYS gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak; ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme yorumlama yoluyla benimsetmek; kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.
Ana dilde yetkinleşme, bireyin sosyal bir varlık olarak toplumda yer edinebilmesini, evreni algılamasını ve yorumlamasını, özgür ve eleştirel düşünebilmesini sağlar. Edebiyat da tarihe ve topluma tanıklık ettiği gibi insanları düşünme, sorgulama ve araştırmaya yönelterek kişisel gelişimin kapılarını açar. Okumak, düşünmenin; düşünmek, üretmenin; üretmek de başarının temelini oluşturur.
Ailede başlayan ve ilköğretimde temellendirilen dil kullanımı ve edebiyat sevgisinin bilinçle kavranacağı lise yıllarında bu süreç, şu çalışma ve etkinliklerle sağlamlaştırılmaktadır:

• Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiğini göstermek üzere tarihsel gelişimini kavratma,
• Yazarken ve konuşurken Türkçenin yazımına, telaffuzuna özen gösterilmesini; dil varlığımızın, değeri bilinerek, tüm zenginliğiyle kullanılmasını sağlama,
• Toplumsal değerlerimizi benimsetme, kültürel zenginliklerimizle onurlanmanın ulusal varlığımızın devamı için önemini fark ettirme,
• Metinlerin özelliklerinin ve anlamlarının tam olarak kavranabilmesini sağlamak amacıyla sanatsal eserler ile düşünsel eserleri inceleme yöntemlerini öğretme; metin çözümleme yoluyla okunan, dinlenen her metnin taşıdığı pek çok anlama ulaşıla bilinmesini sağlama,
• Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı ile araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sorgulama gücü kazandırma,
• Özel ilgi ve yeteneklerin geliştirilmesine destek olma, ortam hazırlama,
• Türk edebiyatının tarihsel gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavratabilme,
• Türk ve dünya edebiyatının edebî örneklerini çözümleyip yorumlayabilme ve karşılaştırma yoluyla tanıtma,
• Estetik duyarlığı geliştirmek üzere şiir dinletileri hazırlama; dilin yetkin kullanımının belleklerde yer etmesini sağlama,
• Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında gerçekleştirilen Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde verilen temel bilgileri YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalarda kullanma; bu sınavların hazırlığına destek olma; doğru çalışma ve hızlı, doğru okuyup anlama yoluyla başarılı olmalarını sağlama…

Öğretim Programları
Hazırlık sınıfı:

Türkçe dersinde temel amaç; öğrencilerimizin Türk dilinin ve edebiyatının dünya kültürü içindeki yerini ve önemini kavramalarına zemin hazırlamak; duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını en doğru ve etkili biçimde ifade edebilen bireyler haline gelebilmelerini sağlamak; edebi türleri özellikleriyle tanıtmak; yoğunlaştırılmış yabancı dil öğrenimi gören öğrencilere özellikle dil bilgisi konularına ağırlık vererek destek olmak; Türk dilinin özelliklerini, inceliklerini kavratmaktır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Dil ve Anlatım:
Hedef; edebî metinlerin özellikleri ile sanatsal ve  öğretici metinleri inceleme yöntemlerini öğretmek; doğru ve etkili iletişimin özelliklerini, önemini kavratmak; Türk dilinin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini  aşılamak; yazarken ve konuşurken Türkçenin yazımına, telaffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin gereğini benimsetmek; sözcük, cümle, paragraf bilgileri kazandırarak okuma-yazma zevk ve alışkanlığı edinilmesini sağlamaktır.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Dil ve Anlatım:
Ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden yararlanarak Türk toplumunun temel değer hükümlerini benimsetmek; Türk Edebiyatının tarihî gelişimini “Destan Dönemi Türk Edebiyatı”ndan “ Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı”na kadar öğretmek; sunum hazırlama yöntemlerini, anlatım özelliklerini ve türlerini kavratarak duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini, anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili, akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade etme yeteneğini geliştirmek; hür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, çözümleme, sentez becerisi ve yaratıcılık kazandırmak amaçlanır.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Dil ve Anlatım:
Edebiyatımızın “Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı”ndan “Cumhuriyet Edebiyatı” dönemine dek gelişimini güçlü örnekler, önemli temsilciler yoluyla öğretmek; metinler aracılığıyla edebî zevk oluşturmak; öğretici metinleri ve sözlü anlatım türlerini özellik ve örnekleriyle kavratmak; ifade yeteneklerini geliştirmek; Türk ve dünya edebiyatından çeşitli örnekleri karşılaştırmak yoluyla tanımalarını sağlayarak  birikim oluşturmalarına yardım etmektir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Dil ve Anlatım:
Cumhuriyet ile  başlayan ve günümüze kadar gelen edebiyatımızı biçim, içerik ve estetik değerler bakımından tanıtmak; edebî zevkin, sanatsal bakış açısının ve entelektüel birikimin oluşmasını sağlamak; sanatsal metinleri ve sözlü anlatım türlerini Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş güzel örneklerle kavratmak;bilimsel yazıların özelliklerini öğretmek; öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak; onlara, kendilerini sözlü ve yazılı olarak en etkili biçimde ifade edebilme gücü kazandırmaktır.

İSTEK Okulları’nda Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinin etkinliklerinde; anlatma, tartışma, örnekleme, beyin fırtınası, dinleme, izleme, soru-yanıt, yaratıcı drama ve grup çalışmaları, elektronik sınıf etkinlikleri, test çalışmaları gibi öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılır.

Ders Materyalleri
• Sözlük ve Yazım Kılavuzu 
• Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü
• Antolojiler
• Ders Kitabı
• Çalışma Kitabı
• Ders kitaplarını destekleyecek içerikte çeşitli türlerde metinler, kitaplar
• Türk ve dünya edebiyatının ünlü eserlerinden uyarlanan filmler
• Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri ile klâsikler
• Öğretim programlarıyla ilgili müzik, şiir  ve belgesel CD ve DVD’leri
• Ders konularını destekleyecek özellikte resimler, karikatürler ve fotoğraflar
• Konularla ilgili gazete ve dergiler 
• Elektronik (Akıllı) tahta
• Etimoloji Sözlüğü
• Osmanlıca Sözlük
• Edebiyat Terimleri Sözlüğü
• YGS-LYS için yaprak testler, soru bankaları