İSTEK Kaşgarlı Mahmut Schools

Fen dünya üzerindeki bütün kültürlerde uzun bir tarihi geçmişi olan, farklı kültürlerden birçok insanın katkıda bulunduğu, kendine özgü özellikleri olan bireysel ve sosyal bir faaliyettir.

Fen; aynı zamanda merak, yaratıcılık, hayal gücü, sezgi, inceleme, gözlem yapma, deney yapma, delilleri yorumlama ve deliller ile yorumlar üzerinde tartışmaya dayanan bir öğrenme yoludur. Fen; fiziksel, biyolojik ve teknolojik dünyayı yorumlamak, açıklamak ve tahmin etmek için kavramsal ve teorik bir temel sağlar.

Fenin amacı dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır; teknolojinin amacı ise insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır.

Düşünen, bilgiye ulaşabilen, teknolojik bilgi üretebilen, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde fen derslerinin önemi büyüktür. Araştırma ve deneylerle desteklenen fen dersleri öğrencilerin fen derslerine ve teknolojiye olan ilgisini artırır. Fen öğrenmede istekli ve ısrarlı olmalarını sağlar.

Yaşamın her alanında beklenen hızlı değişime karşı durmak mümkün olmayacağı için, bu değişimle birlikte değişmek zorunlu hale gelmektedir.

Yeni yüzyılın insanı; geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, inisiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen insan olacaktır.

İSTEK Okulları’nda Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır.

Fen Bilimlerinin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.

Üniversiteye hazırlık çalışmaları, konu testleri ve deneme sınavlarıyla zenginleştirilir, etüt derslerinde bireysel veya grup çalışmalarıyla birebir öğrenme ortamı oluşturulur.

Okullarımızın Lise sınıflarında Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır. Lise hazırlık sınıflarında Fen bilimleri terminoloji dersi verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin lise sınıfında okuyacakları İngilizce Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki terminolojiye hâkim olmaları amaçlanır ve genel olarak öğrencilere bilimsel terimler, laboratuvarda can güvenliği ve gözlem yöntemleri tanıtılır. İngilizcenin geliştirilmesi ve İngilizce bilimsel yayınların takip edilmesi ve araştırılması üzerinde önemle durulur.

Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Lise fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Öğrencilere fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek,
 • Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak,
 • Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.

Fen Bölümü Çalışmaları

Çalışma kâğıtları: Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan etkinlik temelli çalışma kâğıtları öğrencilerin derste ve sonrasında konuları daha iyi anlamalarını sağlamak için kullanılmaktadır.

Laboratuvarlar: Tüm fen deneyleri teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarımızda yürütülmektedir. Bu sayede öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak görseller, animasyonlar ve sanal deneyler ders sırasında kullanılabilmektedir. 

Dijital ortamlar: Derslerin işlendiği dersliklerde ve laboratuvarlarımızda akıllı tahta ve barkovizyon cihazları yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, belgesel, film, müzik, elektronik kitap ve dergi içerikleri gibi konu ile ilgili her tür dijital kaynak sınıftan erişilebilir durumda öğrenci ve öğretmenlerin kullanımındadır.

Deneme sınavları: Lise ve üniversiteye hazırlık için merkezi sistemle yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin tüm İSTEK Okullarındaki öğrencilere göre akademik durumları incelenmekte ve öğretmenleri tarafından gerekli geri bildirimler yapılmaktadır.

Ders dışı faaliyetler: Fen derslerinin teknoloji ve yaşamla bütünlüğünün sağlanması için bilim merkezleri ve müzelere geziler düzenlenmekte, öğrencilerin derste öğrendiği konuların gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görmeleri sağlanmaktadır.

Fizik dersinin amacı: Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.

Fizik derslerinde:

 • Öğrencilere temel Fizik kavram, prensip, genelleme ve olguları kazandırmanın yanı sıra,
 • Öğrencilerimizi modern çağın bir gereği olarak araştıran, soran, sorgulayan, inceleyen ve bu becerileri yaşamın her alanında kullanabilen,
 • Günlük hayat ile fizik arasında bağlantı kurabilen,
 • Karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel metodu kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanır.


Biyoloji dersinin amacı: Öğrencilerin canlının temel yapı ve bileşenlerini kavraması, çevreyi tanıması ve koruması, çevrenin insan hayatındaki önemini anlaması, ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru kullanabilmesi sağlanır. Biyolojinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara programda yer verilir. Biyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır.

Biyoloji derslerinde:

 • Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştiren,
 • Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanan,
 • Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eden ve bu değerleri özümseyen,
 • Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanan,
 • Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanan,
 • Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturan,
 • Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmış bir birey olarak farklı etkinliklere katılan bireyler yetiştirmektir.


Kimya dersinin amacı:

 • Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmek;
 • Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamak;
 • Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme - kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmaktır.
 • Kimya derslerinde öğrencilerin:
 • Maddenin yapısı, çeşitleri, kimyasal tepkimeler, temel kimya yasaları ve benzeri konularda bilgilenmeleri sağlanır.
 • Kimyanın günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara programda yer verilir.
 • Kimyanın diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır.


Ders Materyalleri:

 • Müfredata uygun deneylerin ve araştırma projelerinin yapılabilmesine uygun fizik, kimya, biyoloji laboratuarları
 • Elektronik tahta
 • Barkovizyon
 • Modeller, deney setleri, slayt ve CD’ler
 • Sürekli bilimsel yayınlar, kitaplar
 • Ortak Üniversite sınavları denemeleri
 • Ortak konu tarama testleri