Öğrencilerin ana dilleri olan Türkçeyi doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak, Türkçe Bölümünün en temel görevidir. Ders içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin “okuma, yazma, dinleme, konuşma” becerilerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanır. Bilinçli ve seçici bir okuma kültürüne sahip olan, okuduğunu anlayan, yorumlayan, sorgulayan, farklı bakış açıları geliştiren, edebiyat alanında belli birikime sahip bireyler yetiştirmek hedefiyle hareket edilir. Okul kütüphanesinde düzenlenen okuma saatlerinde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılırken eleştirel okuma çalışmalarını da kapsayan farklı etkinlikler yapılır. Öğrencilerin akademik başarıları arttırılırken sahip oldukları sanatsal yeteneklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için de çaba sarf edilir. Bu amaçla öğrenciler il ve ilçe çapında düzenlenen şiir, kompozisyon, öykü yarışmalarına katılma konusunda teşvik edilir.

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli/eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak
 • Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini en mükemmel düzeye taşımak
 • “TYT/YKS” gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak; ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme/yorumlama yoluyla benimsetmek; kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek
 • Toplumsal değerlerimizi benimsetmek, kültürel zenginliklerimizle onurlanmanın ulusal varlığımızın devamı için önemini fark ettirmek,
 • Metinlerin özelliklerinin ve anlamlarının tam olarak kavranabilmesini sağlamak amacıyla sanatsal eserler ile düşünsel eserleri inceleme yöntemlerini öğretmek; metin çözümleme yoluyla okunan, dinlenen her metnin taşıdığı pek çok anlama ulaşılabilmesini sağlamak,
 • Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı ile araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sorgulama gücü kazandırmak,
 • Türk edebiyatının tarihsel gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavratabilmek,
 • Türk ve dünya edebiyatının edebî örneklerini çözümleyip yorumlayabilmek ve karşılaştırma yoluyla tanıtmak,
 • Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilmelerini sağlamak,
 • Şiir ve diğer yazınsal türlerde açılan yarışmalara katılmak
 • Her sınıf düzeyinde ortak okuma yapma; her ay bir kitap üzerinde inceleme, yorumlama, farklı görüşlerle tartışma yapmak ve inceleme-değerlendirme yazmak,
 • Öğrencilerimizi kitap dolu bir dünyada yaşamaya alıştırma ve okul ortamında yazarlarla buluşturmak üzere kitap fuarları düzenleme, söyleşi ve imza olanağı sağlamak,
 • Tiyatroya gitme alışkanlığı kazandırmak, okulda sergilenmek üzere tiyatro çalışmaları yapmak,
 • Sunum, proje çalışması, kitap tanıtımı, tiyatro ve müze, kütüphane gezileri ile sosyal-kültürel gelişimlerini desteklemek,
 • Kutlama ve anma törenlerine, ulusal bayramlara pek çok öğrenciyle, hatta öğrencilerin kendi ürettikleriyle katılarak duygusal-düşünsel anlamda ortak duygu ve coşkular oluşturmak; edebiyatın anlattığı tarihin içinden geçmişimizi yakından tanımayı ve anlamayı sağlamak,
 • Estetik duyarlığı geliştirmek üzere şiir dinletileri hazırlamak, dilin yetkin kullanımının belleklerde yer etmesini sağlamak,
 • Münazara yarışmalarıyla düşünceleri etkili biçimde savunabilmek, karşı görüşleri çürütme yeteneği geliştirebilmek,
 • Ünite sonlarında yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavları ile eksiklerini görme ve bu eksikleri gidermeye yönelik ek çalışmalar yapma,
 • MENTALSEA Anlayarak Hızlı Okuma Programı ile sözel ve sayısal derslerde bütünü görme, analiz ve sentez becerileri kazandırma sağlanır.