REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÖLÜMÜ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle sağlıklı ve dengeli bir uyum içinde olması, kısaca bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü`nde çalışan uzmanları;

 • Öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel, mesleki yönlerden sağlıklı gelişebilmeleri ve topluma aktif uyum sağlayabilen, başarılı, üretken, mutlu kişiler olabilmeleri için yardım hizmeti verirler.
 • Öğrencinin kendisine olduğu kadar öğretmenler, okul ve ailelerin de çocukların gelişimine olumlu destek sağlayabilmeleri yönünde rehberlik hizmeti verirler.
 • Okulun genel atmosferinin, öğrencilerin “tüm yönleriyle-bütün olarak” gelişmeleri sağlıklı bir ortam düzenlenmesinde, yönlendirici ve önemli bir etkiye sahiptir.
 • Öğretmenlere, öğrencileri anlamada ve onlara yönelik içgörü geliştirmede; ailelere de çocukların yaş özellikleri, davranış biçimleri, gereksinimleri konularında destekleri belirli ilkeler ve etik kurallar içerisinde verir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü İlkeleri:

 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • İnsan saygıya değer bir varlıktır; bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak öğrencinin gönüllüğüne bağlıdır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
 • Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ilgilerin işbirliği ile yürütülmelidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Sınırlılıkları:

 • Psikolojik danışma ve rehberlik, “her derde deva” hizmeti değil, sınırlılıkları olan bir hizmetler bütünüdür.
 • Destek bireye tek yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir.
 • Temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde kanat germek gibi bir anlayış yoktur.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik, bir disiplin görevli değildir; yargılamaz ve ceza vermez.
 • Kullanılan bütün yöntem ve teknikler, amaç değil, sadece araçtır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Hizmet Alanları:

Öğrenci Kayıt Hizmetleri

Okulumuza yeni kayıt olacak aday öğrenciler ile arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, akademik başarı gibi konuları içeren görüşmeler yapılır.

Okula Uyum (Oryantasyon) Hizmetleri

Oryantasyon hizmetleri öğrencilere, okula ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile yapılır. Bu çalışmada okulun ve binanın fiziksel özellikleri, okuldaki eğitsel, sosyal, kültürel etkinlikler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, okulda uyulması gereken kurallar öğrenciye tanıtılır. Her yeni aday öğrenci velisi ile de psikolojik danışmanlara tarafından görüşme yapılarak, sürece dahil edilir. Her eğitim-öğretim yılı başında uzmanlar sorumlu oldukları sınıflarla birlikte oyunlar ve grup çalışmaları ile oryantasyon çalışmalarını sürdürür.

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı, gelişimsel rehberlik yaklaşımını esas almaktadır. Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği savunulur ve bu amaç doğrultusunda hizmet verilir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde psikolojik danışma ve rehberlik bölümü tarafından sadece problem yaşayan değil, her öğrenci ile bireysel görüşme yapılır.

Öğrencinin bölüme ulaşma yolları

 • Kendi isteğiyle
 • Öğretmenlerin yönlendirmesiyle
 • Veli yönlendirmesiyle
 • Okul idaresinin yönlendirmesiyle
 • Uygulana test, envanterlerin sonuçlarına göredir.

     Mesleki Rehberlik Hizmetleri

    Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerin, mesleklerin birbirleri ile ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır.

    Eğitsel Rehberlik

    Öğrencilerin etkili ders çalışma alışkanlıkları kazanmasını ve öğrenme isteği duymalarını, öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini, öğrenme stillerini tanımaların, ilgi ve yeteneklerini fark etmek amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalar kapsamında; grup çalışmaları, bilgilendirme seminerleri ve bültenler, envanter ve testler uygulanır.

   Eğitici- Geliştirici Yayınlar, Seminerler ve Geziler

     Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak konularla ilgili doküman, broşür, bülten hazırlanası ve bölüm uzmanları ya da alanında tanınmış kişiler tarafından verilen eğitim ve seminerleri kapsamaktadır. Eğitim-öğretim yılı içerisinde velilerin ve öğretmenlerin de bilgilendirilmesi amacı ile farklı konularda seminerler düzenlenmektedir.

    Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda motivasyon, üniversite ve meslek tanıtım gezileri de düzenlenmektedir.

       ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMALARI

       İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları`nda eğitsel rehberlik kapsamında “Öğrenme Stilleri Çalışmaları” düzenlenmektedir.

      Öğrenme stili; öğrencinin öğrenmeye hazırlanma, öğrenme ve hatırlama aşamalarında diğerlerinden farklı yollar kullanmasıdır. Öğrenirken ve başkaları ile iletişimde bulunurken insanlar arasındaki benzerliklerin yanında, insanın kendine özgülüğünü de gösterir.  Öğrenme stilleri bakımından insanlar; görsel, işitsel, dokunsal olarak üç grupta toplanır. Bir insanın ağırlıklı olarak, işitsel( i ) öğrenme stiline sahip olduğunu kabul edersek, aynı kişi farklı derecelerde de olsa görsel ( g ) ve dokunsal ( d ) olabilmektedir.

     Eğitim-öğretim yılı başında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından öğretmenlere hizmetiçi eğitim kapsamında öğrenme stili hakkında bilgilendirme semineri düzenlenir. Öğrencilerin öğrenme stilleri envanter ile tespit edilir. Branş öğretmenleri öğrencilerin öğrenme stili ve sınıfların genel dağılımı hakkında bilgilendirilir; alınan veriler doğrultusunda derslerini planlarlar.

   PDR Bölümü tarafından öğrencilere öğrenme stilleri bireysel karneleri dağıtılır ve bilgilendirme semineri düzenlenir. Branş öğretmenleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda derslere öğrenme stilleri açısından ne şekilde hazırlanmaları gerektiği ile ilgili bülten de öğrencilere dağıtılır.