Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.

İSTEK Semiha Şakir Okulları, PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.  Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Mesleki Rehberlik
4. Sınıf Rehberliği

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri
3. Veli Paylaşım Toplantıları

BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir. 

Bireysel rehberlik hizmetlerinin verilmesinde; bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır.  Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bu çalışmalar; akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, barış eğitimi, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma gibi konuları içerir.

Velilere ve öğretmenlere yönelik grup çalışmaları, onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde gerçekleştirilir.

EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Bireye, eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır. 

Öğrenciye Yönelik çalışmalar;          
Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik çalışmalar şöyle sıralanabilir :
- Etkin Çalışma Yöntemleri,
- Motivasyon Çalışmaları,
- Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
- Eğitsel Grup Çalışmaları,
- Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları,
- Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
- Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
- Başarı Takip Çalışmaları,
- Yaşam Becerileri Eğitimi,
- Problem Çözme Becerisi.

Veli ve Öğretmene Yönelik Çalışmalar;
Okullarımızda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik  sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

SINIF REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI

İSTEK Semiha şakir Okulları PDR bölümleri MEB tarafından hazırlanan ‘sınıf rehberliği programı’ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenler. Sınıflarda yapılan rehberlik çalışmaları ağırlıklı olarak sınıf rehber öğretmenleri/sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. Bazı etkinlikler özellikle anaokulları psikolgları ve ilköğretim 1. kademede psikolojik danışmanları tarafından gerçekleştirilir.

Sınıf içi etkinlikler, anaokulu, ilköğretim ve lisenin kademelerine göre farklılık gösterir. Anaokulu ve ilköğretim 1. kademede grup oyunları, tartışmalar, düşünce ve duygularını ifade etmeye dayalı teknikler, drama, anket türü çalışmalar, sosyometri-kimdir bu? gibi kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıklarını gösteren çalışmalar yapılır. İkinci kademe ve lisede öğrencilerin gereksinimleri ile paralel olarak, eğitsel ve mesleki rehberlik ağırlık kazanır. Bu düzeylerde öğrenme stilleri ölçeği, problem tarama, akademik benlik kavramı ölçeği, başarı değerlendirme ölçeği gibi çalışmalarla, verimli ders çalışma, hedef belirleme, karar verme, zaman yönetimi ve sınav kaygısını azaltma gibi çalışmalar yapılır.

MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Mesleki rehberlik, bireyin, sağlıklı meslek tercihi yapmasında, bir mesleğe yönelmesinde yararlı olabilecek çalışmaları kapsar. Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler, grup çalışmaları, test ve envanterler uygulanarak değerlendirilir.

Mesleki rehberlik kapsamında, öğrenci ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrenci ve velilere yönelik kariyer planlama, üst öğretim kurumunu ve meslekleri tanıtma çalışmaları, kariyer günü etkinlikleri yapılır. Öğrencilerimizin meslekleri daha yakından tanımaları için mesleki staj uygulaması da yapılmaktadır. Bu konuda veli ve mezun öğrencilerimizden destek alınmaktadır.

Mesleki Rehberlik Hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:
I.- Bireyi (öğrenciyi) tanıma,
II.-Meslek alanlarını tanıtma,
III.-Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme.

Anaokulundan başlanarak, eğitim-öğretim süreci boyunca, öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından; ilgi - yetenek ve kişisel özelliklerini, çevrelerini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlamalarında destek olunmaya çalışılır.

 LGS ÇALIŞMALARI

LGS’ye hazırlık, bir yıla sığabilen bir çalışma değildir. Öğrencinin 6. sınıftan itibaren LGS’yi dikkate alarak derslerini çalışması gerekmektedir. Her yıl okullarımızda 7. Ve 8. Sınıf seviyelerinde LGS’ye hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin, sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmaları gerekmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümleri olarak öğrencilerimizin bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapmaktayız. Sınav sistemiyle ilgili öğrenci ve velilerimize yönelik seminerler düzenlemekte, motivasyon ve sınav kaygısı konulu grup çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
Ayrıca LGS tercih döneminde okulumuzda tercih danışmanlığı da yapılmaktadır.

SEMİNER VE KONFERANSLAR

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı seminer, konferans ve çalıştaylar  düzenlenir. Bu çalışmalar öncelikle ihtiyaç duyulan konularda yapılır.    

Seminer ve konferansları sunan uzman konuklarımız; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerimiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.

İSTEK OKULLARI ETKİNLİKLERİ 
İSTEK Okulları; her eğitim-öğretim yılında, anaokulu, ilköğretim ve lise kademelerinde, okuldaki ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci, veli ve öğretmenlerine yönelik etkinlikler düzenlemektedir. 

YAYINLAR
İSTEK Semiha Şakir Okulları  PDR Bölümleri okulun ihtiyacı doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar. Bu yayınları, öğrenci-öğretmen ve velileriyle paylaşır.

İSTEK Özel Barış Ortaokulu olarak LGS sürecinde yapılan çalışmalar;

-Veli ve öğrencilerimize yönelik LGS Bilgilendirme toplantıları ve görüşmeleri,

-Bireysel ve grup bazında eğitsel rehberlik görüşmeleri,

-Verimli ders çalışma ve test teknikleri ile ilgili seminer ve görsel materyaller hazırlama,

-Hedef belirleme toplantıları ile kısa-orta ve uzun vadede hedefler belirleme,

-Meslek tanımaya yönelik seminer ve toplantılar düzenleme,

-Dikkat ve motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar,

-Test, ölçek ve envanter uygulama ve sonuçlarına göre müdahale etme,

-Değerlendirme sınavlarının enlemsel karşılaştırılması ve takibi,

-Danışman öğretmenlere süpervizyon ve rehberlik çalışmaları.