Eğitim Programları

İLK YILLAR PROGRAMI (PYP):

Milli Eğitim Bakanlığı Programı dikkate alınarak uygulanan programda kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, riski göze alan, iletişim kuran, dengeli, açık görüşlü, ilkeli, dönüşümlü düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP’nin altı temel teması altında işlenir;

• Kim olduğumuz
• Bulunduğumuz yer ve zaman
• Kendimizi ifade etme yollarımız
• Dünyanın işleyişi
• Kendimizi düzenleme biçimimiz
• Gezegeni paylaşma

Tema başlıkları altında sorgulama üniteleri oluşturulur ve PYP’nin temel öğeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

“GEMS FEN VE MATEMATİK PROGRAMI” (Great Explorations in Math and Science) Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır. 

Çocukların doğaları gereği var olan;

• Öğrenme merakı,
• Araştırma ve keşfetme, 
İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Programın Amacı;

• Soran, sorgulayan
• Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
• Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.

Araştırmalar;
Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

• Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
• Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;
• Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
• Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
• Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
• Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
• Disiplinler arası eğitim sağlar.

Second Step

İSTEK Okullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenmektedir. Dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan, Committee for Children tarafından geliştirilen İkinci Adım Programı-Second Step, 2017-2018 öğretim yılından itibaren İSTEK Okullarında uygulanmaya başlanmıştır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı,  okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme değerlendirme; ön değerlendirme, süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme çalışmalarımızla programımızın her aşamasıyla iç içedir. Amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.


• Gözlem kayıtları
• Anektod kayıtları
• Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler 
• Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen gelişim raporları

• Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Bilgisayar, Satranç, Fen ve Matematik, Müzik, Resim, Bale, Halk oyunu vb. ) yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan değerlendirme ölçeği (rubrikler).

• Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
• Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
 

Anasınıfından başlayarak tüm ilköğretim kademesinde kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.