Görsel Sanatlar Dersi:

Lise Görsel Sanatlar derslerinin amacı;  Görsel Sanatlar eğitimiyle sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven bireyler yetiştirmektir. Sanat uğraşısında bulunan ve sanat yapıtıyla karşılaşıp onu değerlendiren kişide harekete geçen tüm zihinsel yeti ve süreçleri, duyu, duyum, algılama, imgeleme, düşünme, çağrışım gibi güçleri eğitmek sanat eğitimi ile gerçekleşebilir.
Öğrencilerimiz, bir sanat eseriyle karşılaştığında nasıl bakılması gerektiğini bilen, sanatı yaşamının bir parçası olarak gören, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihi ve kültürel değerlerimize duyarlı, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı üretken, eleştirel bakış açısına sahip, doğayı seven, çevreye saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ulusal ve kültürel değerlerini kavramış, laik, demokratik, barışçı ve çağdaş nesiler yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerimiz, sanat eserinin niteliklerini öğrenir, sanatsal düzenlenme ilkelerini ve öğelerin, görsel sanat eserleri üzerinde açıklar, çizgi ve renk perspektifinden örnekler gösterir, müzelerdeki ve sanat galerilerindeki eserlerden yola çıkarak iki boyutlu tasarımlar yapar, sanat eseri inceleme yöntemlerine göre değerlendirir, Türk süsleme sanatının estetik yönlerini bilir, Osmanlı Dönemi Türk ressamlarından ve bu ressamların eserlerinden örnekler gösterir, çağdaş Türk resim sanatının özelliklerini açıklar, Ortaçağ Avrupa resim sanatının gelişimini özetler, Barok, Rönesans ressamlarını ve eserlerini tanır, çağdaş sanat akımlarının temsilcilerini tanır, somut biçimlerin form, hacim ve doku açısından deforme eder; ve fotoğrafta ışığın ve rengin etkisini örnekler. Öğrenci kazanımları ve etkinlik örnekleri, görsel sanatlar dersinde bu doğrultuda hazırlanarak uygulanır. Görsel Sanatlar Ders programı, çatısı altında, öğrenen, ‘’Görsel Sanat Kültürü’’, ‘’Görsel Sanatlarda Biçimlendirme’’, ‘’Tarihi Çevre ve Müze Bilinci’’ olarak üç öğrenme alanı altında uygulamalarını gerçekleştirir. Bu öğrenme alanları ‘sanat eleştirisi’,’sanat tarihi’, ‘estetik’ ve ‘uygulama’dan oluşan dört sanat disiplini birleştirilerek öğrenir.

Beden Eğitimi Dersleri:

Beden Eğitimi Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. 
İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden Eğitimi derslerinde konular; komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda kurslar yapılır. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir.

Lise Kütüphane Araştırma Dersleri

Anadolu Lise sınıfları sosyal bilgiler ve fen-teknoloji derslerinde kütüphaneyi araştırma yapma amacı ile kullanmaktadırlar. Öğretmenleri ile beraber veya bireysel olarak kütüphaneye gelip aradıkları konularda araştırma yapmaktadırlar.
Özellikle sosyal bilgiler dersinde yapılandırmacı eğitim anlayışına bağlı olarak kütüphane kullanımına büyük önem verilmektedir. Güncel dergi ve gazeteler, belgeseller öğretmenlerin derslerde kullandığı aktif materyallerdir. Araştırma konuları ve ödevleri ile ilgili kaynaklar konusunda özellikle İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları toplu kataloğundan araştırma yapıp istenen yayınlar okullar arasında ödünç verilmekte veya ilgili konularla ilgili bilgiler kaynaklardan taranarak paylaşım klasörüne eklenmektedir.

Zeka ve Akıl Oyunları Dersi:

Akıl Oyunları ile Kazanılan Beceriler

Akıl yürütme
Problem çözme
İletişim
Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
Araştırma
Karar verme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik

Akıl Yürütme Becerisi

Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zeka oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zeka oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zeka oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.

Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır:

 •  Mantığa dayalı fikirler üretme
 • Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme
 •  Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma

Problem Çözme Becerisi

Zeka oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmelerisağlanmaktadır.

Öğrencilerin uzun vadede problem çözmede başarılı olmalarını sağlamak için problem çözmenin temel aşamaları kavratılmaktadır. Bu aşamalar:

 • Motivasyon – İstek:

Her konuda olduğu gibi istek olmazsa problemin çözümünde başarıya ulaşılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle istek yaratılır

 • Problemi anlamak, kavramak:

Problemi oluşturan koşulları ve kuralları kavramak, çoğu zaman çözümü ve çözüm yöntemini ortaya çıkartacaktır. Bu yüzden bu aşamaya yeteri kadar zaman ayrılmaktadır.

 • Çözüm yönteminin seçilmesi, belirlenmesi:

Problemleri çözmek için birçok farklı çözüm yöntemi mevcuttur. Deneme-yanılma, tüme varma, tümden gelme, varsayım kullanma, problemi dönüştürme, problemi parçalama gibi  çözme yöntemlerinden en uygun olan biri veya bazıları seçilir.

 • Yöntemin uygulanması:

Yöntemin uygulanması süreci bazen çok kısa bazen ise çok kademeli olabilir. Bireysel veya takım çalışmasında bu aşamada sistemli bir çalışma yapılmaktadır.

 • Kontrol

Çözümün tüm kuralları ve şartları sağladığı kontrol edilir.

 • Genelleme

Uygulanan yöntemin geçmişte karşılaşılmış veya gelecekte karşılaşılacak hangi problemlerde kolaylık sağlayabileceği sorgulanır.

İletişim Becerisi

Günümüzde her birey bir takımın parçası olarak hayatını sürdürmek zorundadır. Bu yüzden eğitim sürecinde takım üyesi olmanın gerekleri öğretilmektedir.  Zeka oyunları güçlü bir iletişim aracıdır ve profesyonel şirketlerin eğitimlerinde bile takım çalışmasını öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca zeka oyunları entelektüel bilgi ve birikimin evrensel bir göstergesi olarak görülür. Bu sayede dünyanın her yerinde iletişim kurmaya yarayacaktır.

 •  İletişim becerilerini geliştirebilmek amacıyla;
 •  Dünyada yaygın ve sevilen zekâ oyunlarının öğretilmesi
 •  Takım çalışmasının temel kuralları,
 • Takımda görev dağılımlarının yeteneklere göre paylaşılmasının önemi kavratılmaktadır.

Duyuşsal Özellikler Becerisi

Zeka oyunları programı öğrencilerin olumlu duygusal gelişimini sağlamak için dikkatle işlenmektedir. Zeka oyunlarındaki başarı veya başarısızlığın çok veya az zeki olmanın bir göstergesi olmadığı vurgulanır. Duyuşsal becerilerin gelişiminde hedefleriz:

Hobi olarak zeka oyunlarını sevmeleri
Zekanın ve zihinsel gelişimin faydalarını kavrama
Sabırlı ve sorumlu olma,
Problemleri çözebileceğine inanma, çözme isteği, motivasyonu kazanma
Zeka oyunları kültürünü sosyal becerileri için kullanmayı öğrenme
Empati geliştirme
Akıl yürütmenin önemini kavrama

Öz Güven Becerisi

Programlarımızda katılımcıların öz güven ile ilgili özelliklerinin gelişimine önem verilmektedir. Öz güvenin gelişmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:

Zeka oyunlarını sevmek, sevdirmek
Zihinsel gelişimi hayat hedeflerini belirlerken kullanma
Zeka oyunları dersinde bireysel veya takım çalışmalarında istekli olma
Zeka oyunları dersi araçlarını özenli kullanma

Psikomotor Becerisi

Zeka oyunları dersinde mekanik oyunlar ve strateji oyunları hazırlarken ve oynarken psikomotor becerilerin gelişimi için birçok araç kullanılacaktır. Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:

 • Birim küpleri kullanarak çeşitli oyun materyaller üretme
 •  Makas, maket bıçağı vb malzemeleri kullanarak tangram vb oyunlar üretme
 •  Kağıt, karton vb malzemeler katlayarak oyunlar üretme veya çözme
 • Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi kullanma
 •  İki ve üç boyutlu şekiller ve cisimler çizme
 •  Bilgisayar yazılımlarını kullanma