İSTEK ULUĞBEY ANAOKULU VE İSTEK ULUĞBEY İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır. 

İSTEK ULUĞBEY PRESCHOOL AND İSTEK ULUĞBEY PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large.

IB MİSYON TANIMI

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme- değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

IB PYP – ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI

İSTEK Uluğbey Anaokulumuz ve İlkokulumuz, 2021 yılında IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirilmiştir. IB Dünya Okulları; güçlü bir vizyon ile tüm öğrencilerine zorlayıcı ve yüksek kalitede uluslararası bir eğitim sunmak adına öğretim ve öğrenmeyi sürekli geliştirme hedefini paylaşırlar.

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

PYP okulları, öğrencinin –fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda- farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

İSTEK Uluğbey Okullarında, Milli Eğitim Programı PYP çatısı altında eksiksiz olarak uygulanmaktadır.  Anaokulumuz ve ilkokulumuzda hedeflenen kazanımlar; disiplinlerüstü bir sorgulama programı bağlamında; sorgulama temelli, kavramsal ve disiplinlerüstü bir öğrenme – öğretme yaklaşımıyla öğrencilere sunulmaktadır. 

ISTEK Okullarında uygulanan eğitim programı,  okul içinde ve okul dışında öğrencinin – sorgulayan bir birey olarak - akademik, sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel anlamda bütünsel gelişimine odaklıdır. Bu dengeli müfredat; bilgi, beceri (öğrenme yaklaşımları), olumlu tutum ve öğrenme sonucunda ortaya çıkacak sorumlu eylemlerin gelişimini hedefler.

 PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya ve sorgulamaya teşvik eder.
PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış geliştirirler.
PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.
PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.
PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.
Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını düşünerek durumları değerlendirirler.
Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini kullanarak eyleme geçerler.
Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.
Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
Öğrenciler, IB öğrenen profilini oluşturan özellikleri (araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, duyarlı, dengeli,  iletişim kuran, açık görüşlü, riski göze alan, dönüşümlü düşünen) program süresince aldıkları eğitimle geliştirerek hayatlarında sergilerler.

İSTEK ULUĞBEY ANAOKULU VE İSTEK ULUĞBEY İLKOKULUNUN PYP YOLCULUĞU

Okulumuz Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) 2018’de aday okul olarak uygulamaya başlamıştır.  2021 yılında IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirilmiştir. Okulumuzun sayfasına ilgili linkten ulaşabilirsiniz: https://www.ibo.org/en/school/061189

 

İSTEK Okulları Sorgulama Programına buradan ulaşabilmeniz için  Tıklayınız...

İSTEK Uluğbey İlkokulu ve Anaokulu Dil ve Değerlendirme Politika Belgelerine buradan ulaşabilmeniz için Tıklayınız...