İSTEK Kocaeli Okulları
Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

İSTEK Anaokulları okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.

İSTEK Anaokulları’ nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve Kibarlık), Değerler Eğitimi Programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca bazı okullarımız Uluslararası Bakolarya Organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere kabul almış “aday okul” statüsündedir.

Eğitim programımız çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ihtiyaçları, ilgileri ve evrensel gelişmeler dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

Crossroads

 

İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarına uygulanır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce’yi öğrenir.

Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür. Böylece öğrenciler İngilizce’yi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirir.

 

 

İkinci Adım Programı

 

İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenir. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenir.

 

 

Müzik Eğitiminde Branşlaşma

Müzik programımız uluslararası geçerliliği olan metotlar temel alınarak oluşturulmuştur. Program, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.
 

 

 

 

Beden Eğitiminde Branşlaşma

Bireyin beden ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünü olan Beden Eğitimi, İSTEK Kocaeli Okullarında; belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içeren spor etkinlikleriyle birlikte ele alınır. Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra takım ruhu kazanmaları, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenir. Sağlıklı olma konusunda bilinçlenmeleri amacıyla öğrencilerin her gün bir saat aktiviteye katılmaları gerekir.

Spor Eğitim Programları çerçevesinde öğrencilerin yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazanmaları sağlanır. Spor eğitmenleri öncülüğünde yapılan kondisyonel (motor – kas) ölçüm ve testleri ile öğrencilerin yeteneklerine ve bedensel özelliklerine göre başarıyla yapabilecekleri spor branşına yönlenmeleri ve ortaokul-lise seviyelerinde ileri düzeyde branş becerileri edinerek lisanslı sporcu olarak yetişmeleri hedeflenir.

 

 

Görsel Sanatlar Eğitiminde Branşlaşma

 

İSTEK Kocaeli Okullarında görsel sanatlar dersi çocuklarda var olan yaratıcılığı daha da zengin kılmak temel hedefiyle yola çıkar. Bu eğitimlerde amacımız sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur yazarlığını sağlayabilmektir.

Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimiz; özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirirken, sanatsal yaratma hazzını duyarlar. Görsel sanatlar dersi sözel, işitsel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsayacak bir bakışla, sanat tarihiyle birlikte planlanır. Görsel sanatların tarihini derinden etkileyen akım ve mitlerden yola çıkarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirecekleri duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri bir sanat eğitimi sunulur. Sanat çalışmalarında 3 boyutlu inşa çalışmaları, parmak boya, hamur, su bazlı akrilik boya, baskı gibi teknikler kullanılır.

 

 

 

Maker Eğitimi

 

İSTEK Okullarında öğrencilere hem geleneksel ve ileri teknolojileri öğretecek, hem de üreten insan olmanın temel yetkinliklerini kazandıracak bir anlayış içerisinde “Robotik" ve "Maker" eğitimi verilir.
Robotik eğitimi ile öğrencinin etik ahlak çerçevesinde, neyi, ne için, nasıl yapabileceğini elektronik ve mekanik bilgisi ile karıştırarak sunması; fiziki güçten çok akıl gücünü kullanabilen, robot üretebilen ve geliştirebilen bir birey olması sağlanır. Tüketen değil üreten nesiller yetişmesi için çeşitli kitlerle robotik alanında yapılan deney ve atölyeler sayesinde fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri disiplinleri ile ortak neler yapıldığı; mühendisliğin temellerini nelerin oluşturduğu uygulamalarla sağlamlaştırılır.

 

 

Ekoloji ve Doğa Temelli Eğitim

İSTEK Kocaeli Okullarında çocukların öğrenirken oturmak zorunda olmadıkları, fiziksel etkinliklerle de öğrenebildikleri, dört duvarla sınırlanmayan bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Bu kapsamda çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayan, eğitimi dış mekanlara taşıyan orman ve doğa temelli çalışmalar yürütülür. Çocukların tüm mevsimlerde doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek deneyimler yaşamalarını sağlayan doğayla iç içe vakit geçirebildikleri, doğada projeler üretebildikleri eğitimler uygulanır.

Çocuklar çevrelerini tanımaya başladıkça zihinlerinde farklı kavramlar geliştirirler. Ekoloji eğitimi kapsamında hazırlanan doğa etkinlikleri, çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalar olarak tanımlanabilir. Ayrıca çocuklar grup içinde işbirliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal değerleri de kazanır.

 

 

 

“GEMS Fen ve Matematik Programı” (Great Explorations in Math and Science)

Okulöncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.

Çocukların doğaları gereği var olan;

 • Öğrenme Merakı

İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Programın Amacı;

 • Soran, sorgulayan
 • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
 • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.

Araştırmalar; Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

 • Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
 • Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;

 • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
 • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
 • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
 • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
 • Disiplinler arası eğitim sağlar.

"Math Their Way" Eğlenceli Matematik

Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkili etkinliklerle öğretebilmek, matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, "Math Their Way- Eğlenceli Matematik" çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ABD'de bulunan "Center for Innovatıon" öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan "Math Theri Way"  çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar sağlanır.

Planlama Zamanı: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

Çalışma Zamanı: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar.

Toplanma Ve Temizlik Zamanı: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

Hatırlama Zamanı: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.

“Değerler Eğitim Programı” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb. dir.

 

Ölçme Ve Değerlendirme
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 3-6 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

 • Gözlem kayıtları
 • Anektod kayıtları
 • Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
 • Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
 • Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
 • Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Bilgisayar, Satranç, Fen ve Matematik, Müzik, Resim, Bale, Halk oyunu vb. )
 • Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
 • Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
 • Anasınıfından başlayarak tüm ilköğretim kademesinde kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.

Eğitim Programları
HIZLI ULAŞIM