Türkçe derslerinde amacımız; ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçe’yi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Doğayı ve içinde yaşadığı toplumu gözlemleyen, araştıran, duyup gördüklerini sorgulayan, elde ettiği verileri yorumlayan, sorunları tespit etmekle kalmayıp bunlara ilişkin çözümler üreten, topluma ve doğaya karşı sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmektir.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde öğrencilere şu bilgi ve beceriler kazandırılır:

 • Türkçeyi gelişim süreci içinde doğru ve en güzel biçimde etkin kullanabilme,
 • Okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretebilme,
 • Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanma,
 • Bir konuyla ilgili olarak araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme,
 • Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlılığını toplumsal bilince dönüştürme,
 • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanıma,
 • Sosyal, kültürel zenginlikleri fark edip doğru çıkarımlar yapma,
 • Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilme, farklı etkinliklerle kişisel gelişme sürecini zenginleştirme,
 • Özel yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme,
 • Etkili, sözlü ve yazılı ifade gücünün anlamını fark edip geliştirme,
 • Dinleme ve yazma etkinliklerine katılabilme yeterliğini kazanma,
 • Her sınıf düzeyinde her ay, birlikte okunan bir kitap üzerinde görüş bildirme, tartışma ve yorum yapma,
 • Dinlenen müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklama ve eleştiri yapabilme,
 • Sesli ve sessiz okuma hızını artırma, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirme,
 • Kütüphaneyi etkin olarak kullanma, dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazanma,
 • Okulda yazarla okuyucuyu buluşturmak için düzenlenen kitap fuarına etkin biçimde katılma,
 • Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya istekli olma,
 • Tiyatroya gitme alışkanlığı kazanma, okuldaki tiyatro çalışmalarına katılma,
 • Liselere Geçiş sınavlarına hazırlıkta bilgi ve beceri kazanma.