HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER, FEN VE TEKNOLOJİ

Öğrencilerimizin disiplinler arasında bağlantılar kurması, ayrı dersleri bir araya getirme yollarını keşfetmesi ve öğrendiklerini hayatta uygulaması asıl amacımızdır. Bu kapsamda İlk Yıllar Programındaki uygulamalarda her ders ayrı ayrı disiplinler olarak ele alınırken Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji dersleri müfredatları esas alınıp diğer derslerle disiplinler arası bağlantılar kurularak aşağıdaki temalar altında işlenir:

  1. Kim Olduğumuz
  2. Bulunduğumuz Mekan ve Zaman
  3. Kendimizi İfade Etme Yollarımız
  4. Dünyanın İşleyişi
  5. Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
  6. Gezegeni Paylaşmak

DİL

Dil gelişimi, öğrencilerimizin düşünme ve anlama etkinliklerini destekleyerek onları daha ileri seviyelere taşır. Okulumuz dil gelişimini desteklemek için iki temel noktayı hedef alır; birincisi öğrencilerimizin okuldaki akademik programa ve sosyal yaşama tam katılımlarını sağlamak, bir diğeri ise bireyler olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerekli ortamı oluşturmak ve ihtiyaç duydukları dil desteğini vermektir. Okulumuzdaki tüm öğretmenler PYP dil öğretmenleri olarak kabul edilir. Dilin okul toplumunda sürekli, her an yaşayan ve geliştirilen bir öğe olması sağlanır.

TÜRKÇE

Türkçe derslerinde dili izole parçalar yerine bütünleştirilmiş olarak ele alıyoruz. Öğrencilerimize farklı edebi türlerden metin ve kitaplar tanıtıyor, anlamlandırmak için okuma yapmalarına rehberlik ediyor, ilgi düzeylerine göre seçilmiş okumalar yapmalarını amaç ediniyoruz. Öğrencilerimizin okuyup yazarken anlama odaklanmalarını, kültürel çeşitliğin tadına varmalarını, dilin zenginliğini takdir etmelerini, edebiyatı anlama ve keşfetmenin bir yolu olarak görmelerini öğrenme süreçlerimizin merkezine alıyoruz.

İNGİLİZCE

Okulumuzda ağırlıklı yabancı dilimiz İngilizcedir. Dil öğrenme bir süreçtir ve bu süreçte ilkokul dil öğrenme süresi oldukça önemlidir. Öğrencilerimizle haftada 10 saat yaptığımız İngilizce derslerinde öncelikli hedefimiz dili küçük yaşta öğrenmeyi sevdirmek, öğrenme isteklerini artırmak,  öğrencilerimizin keyifle ve merakla öğrendikleri öğrenme ortamları yaratmak ve diğer kültürleri tanımalarına olanak sağlamaktır. Dil yapısı, sözcük bilgisi, dil bilgisi ve kalıplar disiplinler üstü anlayış çerçevesinde belli bir temanın altında diğer derslerle ilişkilendirilerek verilmektedir. Sürekli tekrar edilen yapıların öğrenilmesi değil, edinilmesi amaçlanır. Öğrencilerimiz bu süreçte sadece bilgiyi alan, pasif öğrenen değil aksine öğrenme sürecinde aktif bir şekilde rol alan, öğrendiği hedef dilde 4 temel beceriyi (dinleme, okuma, yazma, konuşma) kullanarak iletişim kuran aktif öğrenenlerdir.

2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz öğretmenleri ile gün sonunda yapılan kurslarda her yılın mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen Cambridge Esol sınavlarına hazırlanırlar.  Cambridge ESOL sınavları öğrencilerimizin dil becerilerini 4 temel alanda (okuma-yazma-dinleme-konuşma) ölçen, uluslararası geçerliliği olan sertifika ile değerlendiren sınavlardır.

İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA – İSPANYOLCA)

Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca temel kelime ve kavramları öğretip, bu dillerdeki iletişim becerilerini kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. İkinci yabancı dil eğitimi yoluyla öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıma fırsatına erişmeleri ve kendilerini birden fazla dilde ifade edebilmeye yönelik güven geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu derslerimizde grup çalışmalarına ağırlık vererek öğrencilerin beraberce çalışmaları ve iletişim kurmalarını ön planda tutuyoruz. Tüm bu yollar öğrencilerimize farklı dünyaların kapılarını aralama fırsatları sunuyor.

MATEMATİK

Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel kavram ve uygulamaları öğrenmeleri ile ilişkilendirmelerini, manipülatiflerin kullanımını, gerçek hayat problemlerinin odakta olduğu, düşünme, problem çözme, bir amaç belirleme, tahminde bulunma, farklı stratejiler kullanma gibi süreçler deneyimlemelerini amaç ediniyoruz. Öğrencilerimizin matematiksel kavram ve bilgilere ilişkin anlayışları gelişirken matematik dili ile sohbet edebilmeleri, matematik hakkında konuşmalarını, matematikle diğer disiplinler arasında bağlantılar kurmalarını destekliyoruz.

SANAT

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinde amacımız, öğrencilerimizi, sanatsal biçimlendirme teknikleri ve Görsel Sanatlar kültürü ile tanıştırmak, bu alanlarda gelişmelerini sağlamaktır. Biçimlendirme çalışmalarında öğrencilerimiz, pastel boya, gazlı boya, sulu boya, akrilik boya, kolaj ve kil çalışmaları ile bireysel ve grup çalışmaları yaparlar. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar ve görsel sanatlar teknikleri ile duygu ve düşüncelerini ifade ederler. Görsel Sanatlar kültürü alanında ise çeşitli konularda yaptıkları çalışmalarla öğrendikleri değişik teknikleri kullanarak hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirme, farklı sanat biçimleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme fırsatı bulurlar.             

Haftada iki ders saati olarak yapılan Görsel Sanatlar dersi ile öğrencilerimizin;

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilmeleri,
• Yaratıcı düşünme ve üretim yeteneği kazanmaları,
• Bakmak, görmek ve resmetmek arasındaki ilişkiyi kavramaları,
• Kültür-sanat etkinliklerine ilgi duymaları ve katılmaları,
• Sanatsal bir bakış açısı geliştirmeleri,
• Sanat eserlerine değer vermeleri ve korumaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin sanat anlayışının zenginleşmesi ve farklı sanat biçimleri hakkında yorum yapabilme fırsatları yakalayabilmeleri için değerli ressam ve heykeltıraşların eserlerini incelemek üzere müze ve sanat merkezlerine geziler düzenlenir.

MÜZİK

Müzik derslerimizde küçük yaşta müziği sevdirmeyi, öğrencimizin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğini arttırmayı, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verip, sözlerin daha anlamlı ve ezginin ritmi üzerinde durarak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen göstermekteyiz. Öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirebildikleri ve öğrendiklerini sergileme fırsatı yakaladıkları çeşitli etkinlikler planlarız.

1. ve 2. sınıflar için Müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarının temelinde Orff tekniği vardır. Öğrencinin daha çabuk öğrenmesine yönelik bu yöntem müziğe kolayca katılımı açısından büyük önem taşır. Basit müzik aletlerinin yapılması, enstrümanları denemek-tanımak, çalgı eğitimi ( org vb. ), ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, besteciler hakkında bilgilendirme, yaratıcı drama çalışmaları, şarkılar, tekerlemeler bu yaş grubu ile yapılan çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

3. sınıf öğrencilerimizle, nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi ve ritim çalışmaları yapmaktayız. Derslerde düzenli olarak müzik dinleyerek dinleme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz.

4.sınıf düzeyinde aktardığımız teorik bilgilerin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota eğitimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritim çalışmaları, besteciler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız.

4. sınıf öğrencilerimiz sene başında org, keman, yan flüt ve gitar enstrümanları arasından seçim yapar ve yıl boyu bu enstrümanın eğitimini alırlar.

KİŞİSEL, TOPLUMSAL EĞİTİM VE BEDEN EĞİTİMİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik çalışmaları ile amacımız bireyin esenliğini sağlamaya katkıda bulunacak kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle hem sorgulama programı içinde hem de gerçekleştirilen tüm öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerini desteklemek tüm öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülürken Rehberlik Uzmanlarımız tarafından da çeşitli çalışmalarla destek verilir.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerimizin temel amacı;  öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimini, sinir-kas ve eklem koordinasyonunu, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerini, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini kavramalarını, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarını ve güven duygusunu pekiştirmelerini sağlamaktır.

Beden Eğitimi derslerinde ağırlıklı olarak basit düzen alıştırmaları, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme ile birlikte eğitsel oyunları içine alan branşlarda eğitim vermekteyiz.

Beden Eğitimi dersi ilkokulda haftada iki ders saati olarak yapılmaktadır. Sosyal etkinlik dersleri içerisinden ayrıca ilgilenen öğrencimiz için Kort Tenisi, Yüzme, Voleybol, Okçuluk, İzcilik, Halk Oyunları, Dünya Dansları, Bale, SpeedStacks, masa tenisi etkinlikleri de yapılmaktadır.

Öğrencilerimize beden-kitle indeks ölçümleri yapılarak hem öğretmenlerimize hem de velilerimize bilgi verilmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

                Bilişim Teknolojileri dersinde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin bilişim teknolojilerinden doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde faydalanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişime paralel olarak ilerleyebilmeleri, iyi bir bilgisayar okur-yazarı olabilmeleri ve günlük yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaçlanmaktadır.

                Bilişim Teknolojileri derslerimizde öğrencilerimize interneti kullanma ve doğru bilgiye ulaşma konusunda rehberlik etmekteyiz. Öğrencilerimize, ihtiyaçlarına yönelik yazışma, belgeleme, sunum hazırlama, tablo oluşturma, hesaplama, sıralama, okul gazetesi için bülten hazırlama, broşür hazırlama, kendisi için kartvizit, etiket hazırlama, yeni yıl, bayram gibi özel günler için kartpostallar, tebrik kartları tasarımları hazırlayabilecek düzeyde Ofis Programları ( Word, Excel, PowerPoint, Publisher) öğretilmektedir.

SATRANÇ

Çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştiren Satranç derslerimizde stratejik düşünme, farklı ve çoklu düşünmeyi sağlama ve fotografik hafıza gelişimi, neden-sonuç ilişkisi kurma, sıra bekleme ve dürtü kontrolü, karar verme ve sonucuna katlanabilme, dikkat, analiz ve konsantrasyon süresinde artış ve zaman yönetimi becerisini geliştirme becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.