Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmektir.

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini elektronik ortamda arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar.

Fen ve Teknoloji dersinde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Fen ve Teknoloji dersini sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için laboratuar kullanımı, CD, video ve poster gösterimleriyle  desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmaktadırlar. Ayrıca akıllı tahta ve TTNET Vitamin programları derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla da soyut kavramlar somutlaştırılmaktadır.

Öğrencilerin çevre ve toplum bilincini geliştirmek için Fen Bölümü tarafından çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Günümüz çalışma hayatında başarılı ve mutlu olmak için sadece fen bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kişisel farklılıklarını ortaya koymaları ve farklı yönlerini geliştirmeleri için akademik ve sosyal çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca Bu Benim Eserim-TÜBİTAK Proje Yarışması için projeler geliştirilmektedir. Öğrencilerin çeşitli okulların proje ve deney yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli bilimsel geziler düzenlenmektedir. UNESCO-Semep Uluslararası Çevre Projeleri yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır. Destination Imagination ve Robot Kulübü çerçevesinde öğrencilerimizin bilime ve fene ilgilerini arttırmak için çeşitli deneyler, puzzle yapımı, robot tasarımı gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Fen Dersleri Hedefleri

5. SINIF

 • Besin çeşitleri ve özelliklerini, dengeli beslenme ile bağlantılı olarak açıklar
 • Sindirim sisteminin temel organlarının ve diş çeşitlerinin görevlerini fark eder.
 • Boşaltım sistemi ve sağlığı konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini kavrar.
 • Hava olaylarının sebeplerini, su döngüsü ile ilişkilendirerek açıklar.
 • Isı alışverişi ile hacim ilişkisini günlük hayattan örnekler vererek doğrular.
 • Kaynama, buharlaşma, erime ve donma olaylarının ısı temelli ilişkilerini kurar.
 • Basit bir elektrik devresi kurup, sembollerle gösterebilir.
 • Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerini kavrar
 • Maddeleri ışık geçirgenliklerine göre ayırıp, gölge oluşumunu kavrar.
 • Çiçekli bir bitkinin kısımlarını öğrenir.
 • Hayvanları, omurga bulundurup bulundurmamasına göre sınıflandırabilir.
 • Mantarların insan yaşamındaki önemini vurgular.  

6. SINIF

 • Hayvan ve bitki hücrelerinin özelliklerini, yapısını, temel kısımlarını bilir ve model üzerinde açıklar
 • Ergenlik dönemi, insanda, havyalarda ve çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeyi açıklar.
 • Sabit süratli hareketi; yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri üzerinde gösterir, hareket enerjisini tanımlar
 • Kuvvetin ve ağırlığın birimini bilir, dinamometre kullanarak ölçer.
 • Dengelenmiş, dengelenmemiş ve net kuvvetleri bulur ve tanımlar.
 • Maddenin hallerinin tanecik özelliklerini kavrar.
 • Element-bileşik, atom-molekül farkını ve karışımların özelliklerinin farkına varır.
 • Destek ve hareket sisteminin; kemiklerin, kasların ve eklemlerin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
 • Dolaşım ve bağışıklık sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini bilir.
 • Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini bilir.
 • Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt edip, ısı yalıtım malzemelerine örnekler verir.
 • Işığın madde ile karşılaştığında yansıyabileceğini, yansıyan ışığın izleyeceği yolu, ışığın düz, çukur ve tümsek aynalarda nasıl yansıdığını keşfeder
 • Sesin yayılımını, yankı olayını, sesin yansımasını ve ses yalıtımının önemini fark eder.

7. SINIF

 • Sindirim sistemini, boşaltım sistemini, duyu organlarının kavrayıp model üzerinde gösterir
 • Denetleyici-düzenleyici sistemlerin, düzenli ve eşgüdümlü çalışmasıyla hormonların çalışmasının bağlantısını kurar.
 • Yayların esneklik özelliklerini kavrayıp, işin ve enerjinin birimini, çeşitlerini ve potansiyel-kinetik enerji dönüşümünü kavrar.
 • Farklı basit makine çeşitlerinin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Temas ve dokunma ile elektriklenmenin farkını kavrayıp, elektroskopu deneylerde kullanabilir.
 • Elektrik akımı, potansiyel fark ve direncin arasındaki ilişkiyi voltmetre ve ampermetre kullanarak deneylerle gösterir.
 • Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırıp; atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır.
 • Elektron almaya veya vermeye yatkın atomları belirleyip, bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder.
 • İyonlar arası çekim kuvvetlerini “iyonik bağ” olarak adlandırıp,  elektron ortaklaşma yolu ile yapılan bağı “kovalent bağ” olarak adlandırır
 • Karışımlarda birden çok element veya bileşik bulunduğunu fark edip, heterojen karışım ile homojen karışım (çözelti) arasındaki farkı açıklar.
 • Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklayıp, ışığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlara örnekler verir.
 • İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırıp, merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir.
 • Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklayıp, ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular.
 • Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler sunar.

8. SINIF

 • DNA, kromozom, gen ilişkisini, mitoz ve mayoz bölünmenin evrelerinin ve ana farklarının farkına varır.
 • Mendel yasalarının, modifikasyonun, mutasyonun, adaptasyonun, yapay ve doğal seleksiyonun evrim ile ilişkisini örneklerle açıklar.
 • Cisimlerin yoğunluğunu, kütle ve hacim özeliklerinden yararlanarak bulur.
 • Sıvı ve gazların kaldırma kuvvetini Arşimet Prensibini kullanıp, deneylerle gösterir.
 • Katı, sıvı ve gaz basıncının bağlı olduğu faktörleri, maddelerin basıncı iletme özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Periyodik cetveldeki elementlerin, periyot ve grup farklılıklarının nedenlerini, metallerin, ametallerin, yarı-metallerin, soy gazların özelliklerini ve oluşturdukları kimyasal bağları kavrar.
 • Asit - bazların özelliklerini ve kimyasal tepkine çeşitlerini deneylerle kavrar.
 • Sesin şiddeti ve genliği, yüksekliği ve frekansı arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Isı-sıcaklık arasındaki farkı, öz ısıyı,  ısı alışverişinde hal değişimini kavrar.
 • Besin zincirindeki enerji akışını ve madde döngülerini kavrar
 • Fotosentez, oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki farkları kavrar.
 • Elektrik akımının manyetik etkisini, sağ el kuralını, elektriksel gücü örneklerle açıklar
 • Dünyamızın oluşumunu, levha hareketlerini, hava olaylarını kavrar.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin müfredatta planlanan etkinlikleri ve deneyleri eksiksiz gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini Fen Dersleri laboratuvarlarında gerçekleştirme imkanına da sahip bulunmaktadırlar.