Matematik Bölümü’nün amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik Bölümü Olarak Felsefemiz
Matematiği doğru öğrenmenin ve doğru algılamanın aslında doğayı anlamak, onu yönlendirmek ve onu yaşamla içselleştirmek olduğundan hareketle matematiği sevilen ve yakın durulan doğal bir yaşam değişkeni haline getirmeye çalışmaktır.

Matematik Bölümü Olarak Hedeflerimiz
Öğrencilerimizin;
• Düşünme biçiminde farklılık yaratmak,
• Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmek,
• Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamak, 
• Yaşamda karşılaşılan problemleri analitik olarak yorumlayarak bir yaklaşım kazanmalarını sağlamak,
• Problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, yansıtıcı düşünme becerilerini kazandırarak kavramsal ve zihinsel gelişimlerini artırmak,
• Hayata pozitif bakmalarını ve çözüm odaklı olmalarını sağlamak,
• Düşünme güçlerini geliştirmek ve matematiği güç, karmaşık ve soyut algılanış biçiminden kurtarmalarını sağlamak,
• Matematiğin yaşamdaki yerini görebilmelerini sağlamak,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,
• Bilgiyi transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek, 
• Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmesini sağlamak, Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmaktır.

Yaşadığımız Dünyayı ve evreni doğru değerlendirmenin ilk koşulu, bilimi yeterince anlamaktan geçer.  Bunu gerçekleştirmenin gerek ve yeter koşulu eğitimli ve bilinçli birey olmakla mümkündür. Bu da pozitif ve sosyal bilimlerin temeli olan matematik bilimine gereken önemi vermekle gerçekleşir.
Matematik eğitim-öğretim programımızla hedefimiz,  öğrencileri kendilerini çevreleyen fiziksel ve sosyal dünyayı anlamada yardımcı olacak bilgi ve beceriler ile donatmaktır. Bundan dolayı “ İnsanın kazanım düzeyleri nasıl ölçülürse öyle öğrenir.”  gerçeğinden hareketle öğrencilerimize çağın gereksinimlerine uygun becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Matematik eğitimimizle öğrencilerimizin; 
1.   Problem Çözme Becerisi
2.   İlişkilendirme Becerisi
3.   İletişim Kurma Becerisi
4.   Matematiksel Modelleme Becerisi
5.   Akıl Yürütme Becerisi 

Becerileri ile öğrenme-öğretme sürecinde matematiksel kuralların ezberletilmesi yerine, bu kuralları öğrencilerin bulmasını sağlayacak, matematiksel düşünmenin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.
Ortaokul Matematik eğitim programımız, “Her genç matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizin;

• Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
• Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
• Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
• Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı, 
• Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi, 
• Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
• Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı, 
• Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
• Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
• Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmeyi,
• Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı
hedeflemekteyiz.
5-8. sınıf matematik öğretim programlarımız MEB’in öğretim programları esas alınarak hazırlanmıştır.

Matematik Dersinin Amaçları;
• Matematiksel düşünce sistemini öğretmek,
• Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamak,
• Bireysel olarak matematik çalışmaları ile gençleri geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek,
• Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek,
• Matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.
Matematik öğretiminde tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zeka kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli, araştırmaya yönelik, sorumluluk duygusunu geliştiren, teknolojik destekli çalışmalar yapılmaktadır. İlgili öğrencilerimizle kulüp çalışmaları yapılmakta, Tübitak matematik ve zeka yarışmaları katılımına da önem verilmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası MEB tarafından uygun görülen yarışmalara katılım sağlanmaktadır.
5, 6, 7 ve 8. sınıfların Matematik öğretim programı; etkin bir şekilde problem çözmeyi, çözüm ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve matematiksel kavramları öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimize iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal özellikler ve  psikomotor beceriler kazandırmak matematik dersinin temel hedefidir.
Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma kâğıtları, matematik odaları, cabri uygulamaları ve ders dışı etkinlikler bunlardan birkaçıdır.

Çalışma Kâğıtları;
Öğretmenlerimiz tarafından haftalık olarak hazırlanmaktadır. Etkinlik temelli olup ders içinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Teknoloji Kullanımı;
2 - 3 boyutlu geometrik yapıların ve matematiksel gösterimleri somut hale taşıyan bu programla  öğrencilerimiz sabit kalan ilişkileri keşfetmekte, yapıda bulunan soyut matematiksel ilişkileri görme fırsatı yakalamaktadır. Öğretmenlerimiz, derste konularla ilişkilendirilerek hazırlanan farklı etkinlikleri kullanmaktadır.

TEOG Çalışmaları; 
Öğrencilerimiz gerek bire bir gerek grup çalışmaları ile öğretmenlerimiz tarafından TEOG’e hazırlanmakta ve belirli periyotlarla deneme sınavlarına katılmaktadırlar.

Hafta Sonu Kurslarımız;
7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hafta sonu matematik dersleri verilerek hafta için öğrenilen konuların soru çözümü üzerinden tekrar yapılarak pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Ders Dışı Etkinlikler;
Matematiğin hayatın içinden bir kavram olduğunu daha iyi pekiştirmek amacıyla çeşitli müzeler gezilerek yaşam matematik ile ilişkilendirilmektedir. Dönemsel olarak açılan bilim merkezleri ve deney çalışmalarına öğrencilerimizin etkin katılımıyla, gezerek ve eğlenerek matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmaktadır. Gerek okul içinde gerekse okul dışında özel günlerde matematik ile ilgili aktivite ve etkinlikler yapılmaktadır.