İSTEK Acıbadem Ortaokulunda Fen Bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak işlenmektedir. Tüm çalışmaların amacı, öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmek, küresel ısınma, çevre bilinci gibi dünya çapında çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmaktır.

Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler deney yaparken hem bireysel hem de grup çalışmalarında görev almakta, hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje görevlerini elektronik ortamda arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle, proje yarışmalarına ve bilim şenliklerine katılarak projelerini diğer okulların öğrencileriyle paylaşırlar.

Fen Bilimleri dersinde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Fen Bilimleri dersini sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için laboratuvar kullanımı, video ve poster gösterimleriyle  desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmakta ve teknolojik gelişmeleri, sorgulamaları, araştırmaları, kendi ürünlerini ortaya koymaları ve paylaşmaları beklenmektedir. Ayrıca akıllı tahta ve TTNET Vitamin programları derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla da soyut kavramlar somutlaştırılmaktadır.

Okulumuz uluslararası geçerliliği olan ECO-SCHOOL Programı üyesidir. Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.