Bilişim Teknolojileri

Bilgi Teknolojilerinin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanan, yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, gelişmeye açık, evrensel düşünen, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, bilişim ve internetin olası zararlarına karşı bilinçli, akademik dürüstük ilkelerine özen gösteren, dijital vatandaşlar olarak evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. Anaokul düzeyinden başlayan BT Eğitimi; akademik, kültürel ve sosyal gelişimi öngören amaçlar doğrultusunda planlanır.

Modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda Bilişim Teknolojileri derslerindeki kazanımları ile öğrencilerimiz;
• Temel teknik bilgilere ve işletim sistemine hakim,
• İnternet teknolojilerini kullanarak aradığı bilgiye ulaşan,
• Office programlarını kullanarak belge düzenleyebilen, veri analizleri, hesaplamalar ve grafikler yapabilen, veri tabanı hakkında bilgi sahibi olan, sunum hazırlayabilen, 
• Masaüstü yayıncılık ile davetiye, broşür, v.b. gibi yayımlanabilen içerikler tasarlayabilen,
• BT becerilerini diğer ders alanlarında da etkin olarak kullanabilen,
• Programlar ile kısa film hazırlayabilen, bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Teknoloji, Robotik ve Kodlama Eğitimi

21. yüzyılda bireyler dahil oldukları alanlara ait derin bir bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra yaşam ve kariyer, öğrenme ve inovasyon, bilgi, medya ve teknoloji becerilerini de etkili olarak sergileyebilmelidir. Bilim ve teknoloji temeline dayanan bu becerilerin geliştirilebilmesi için İSTEK Okulları robotik ve kodlama eğitimine anaokulundan liseye kadar tüm sınıf düzeylerinde yer verir.

Endüstri 4.0 devrimi ve geleceğin teknolojileri göz önünde bulundurularak İSTEK Okulları için MEB öğretim programı ve anaokulu ve ilkokullarımızda uygulanan Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programlarına entegre biçimde oluşturulmuş Robotik ve Kodlama Öğretim Programı tüm okullarımızda ele alınmaktadır. Bu öğretim programı temelde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine odaklanmakla birlikte; işbirliği yapma, bir gruba ait olma, sorumluluğu kabul etme, başkalarının kararlarına saygı gösterme gibi sosyal becerileri; problemi tanımlama, farklı yollarla veri toplama, veriyi kayıt ve analiz etme gibi araştırma becerilerini de destekler.

İSTEK Okullarında uygulanan Robotik ve Kodlama Öğretim Programı geliştirilirken öncelikle gerekli fizibilite ve ARGE çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda okulun ihtiyaç duyduğu birçok teknolojik donanım temin edilmiş, tüm kampüslerde ortak standartlara ulaşmak için gerekli öğretmen eğitimleri yapılmıştır. Öğrenmeleri bilgisayar laboratuvarlarının dışına taşıyarak her tür alanın laboratuvar ve atölyeye dönüşmesini sağlayan öğretim programımız çerçevesinde, öğrencilerimiz öğrenme sonuçlarını (ürünlerini) ulusal ve uluslararası arenada sunabilecekleri birçok fırsat elde ederler. Öğrencilerimiz her yıl bu süreci destekleyeceği ve projelerini sunabileceği aşağıdaki programlara katılma fırsatı bulurlar:

•  Maker Fair (ISTECH FEST ve Ulusal Maker Fuarları)

•  Hour of Code (Kodlama  Saati) Etkinliği

•  FIRST® LEGO® League Junior (FLL Jr.)

•  FIRST® LEGO® League  (FLL)

•  FIRST Robotics Competition (FRC)

Beden Eğitimi

Bölümü yaptığı çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.
İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden Eğitimi derslerinde konular; komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen Beden Eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda kurslar yapılır. Özel yeteneği olan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir. Hedeflerimiz;

• Atatürk’ün izinde, sağlıklı, üretken ve güçlü bir yapıya sahip, geleceğin büyüklerini ve liderlerini yetiştirmek için, bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek sağlamak,
• Etkinlik ve turnuvalar düzenleyerek, olimpizm ruhunu içinde hisseden Fair-Play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimseyen ve yaşam boyu spor yapan insanlar yetiştirmek,
• Aşırı rekabet ve yarışma hırslarını ahlak ilkeleri doğrultusunda dengeleyerek rakibine değer veren sporcular yetiştirmek,
• Çevre bilinci olan, çevreye sahip çıkan ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirmek,
• Çevresine güven veren ve sorunlara çözüm üreten, spor ahlakı gelişmiş, çağımızın eğitim anlayışına uygun, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda BEN değil BİZ diyebilen, kendi bilgi ve becerilerini paylaşabilen bireyler yetiştirmek. 

Görsel Sanatlar

Dersinin amacı; öğrencinin algılama, yaratıcı düşünme, hayal gücü geliştirme, analiz ve sentez edebilme, yaratıcı problem çözme ve yorumla becerisini geliştirir.  Günümüz sanatını ve sanat tarihini yakından tanımalarını sağlayıp, yetenekleri doğrultusunda estetik yönlerinin gelişimine katkıda bulunur. Öğrencinin çeşitli sanat yayınlarını takip etmesi ve tartışması, yaptığı çalışmalardan tat alarak yeteneklerini ortaya koyması ve yaratıcılıklarını geliştirmesi hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda; karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya, duvar resmi, seramik ve heykel çalışmalarını sanat atölyelerinde gerçekleşir. Okulun çeşitli bölümlerinde çalışmalarımız sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlar. Çeşitli sergilere giderek, sanatı yerinde yaşayıp izleyerek, sanatla yaşamanın önemi kavrar.

Okullarımızda serbest sanat etkinlikleri dersleri; öğrencinin kendini anlatmasının olanaklarını bulabileceği ve yollarını öğrenebileceği en uygun ortam hazırlama dersleridir. Öğrenciye bu hedefler doğrultusunda sanat atölyelerimizde; Karakalem, Yaratıcı Fikirler, Dekorasyon,  Modern Sanatlar, Moda Tasarım, Seramik, Heykel ve Performans Tasarımı gibi sanat dallarında eğitim sunulur.

Müzik

1.2. Sınıflarda öğrencilerimiz kendi seslerini tanır, bedenini kullanarak ritimler oluşturur, doğaçlama etkinliklerde hayal gücünü kullanır, müzikal etkinliklerde görev alarak özgüvenlerini geliştirir, çevresindeki müzikal gelişmeleri takip eder ve kendi becerilerinin farkına varırlar.
Her sınıf seviyesinde yapılan Koro çalışmaları ile ses eğitimlerini sürdürürler.
Bu süreçte öğrencilerimiz bireysel olarak gözlemlenerek müzikal yetenekleri ve enstrüman konusundaki yatkınlıkları tespit edilerek bilgilendirmeler yapılır.
Sınıf seviyelerine göre ayrı düzenlenmiş olan Müzik Dersliklerinde gerek ders saatlerinde gerekse okul saatleri dışında bireysel enstrüman eğitimi alan öğrencilerimizin çalışmaları okul öğretmenlerimiz tarafından desteklenir.
Sınıf seviyeleri ilerledikçe Temel Nota bilgisi, müzik terimleri kaynak kitaplarımızla yaparak, görerek, aktiviteli çalışmalarla öğrenirler.
Sanat Etkinlikleri derslerinde, öğrencilerimiz vurmalı çalgılar alanında seçim yaptıklarında bu enstrümanlarla da çalışarak ritim duygularını geliştirirler.
3. sınıfa gelindiğinde öğrencilerimiz geçmiş yıllarda aldıkları temel müzikal bilgiler ile melodika çalışmalarına başlarlar. Burada amaçlanan öğrencilerimizin enstrüman çalabilmenin keyfini yaşaması ve bir sonraki yıl geçiş yapılacak olan enstrüman derslerine katkı sağlamaktır.
4. Sınıflarımızda öğrencilerimiz Keman, Piyano ve Gitar branşlarında sene başında seçimlerini yaparak öğretmenlerimizin de yönlendirmesi ile 8. Sınıfın sonuna kadar  Müzik derslerinde enstrüman eğitimlerine devam ederler.
Okulumuzda Orkestra- Bando-Vurmalı Çalgılar Etkinlikleri farklı yaş ve sınıf seviyelerinde uygulanarak müzikal çeşitlilik sağlanmaktadır.
Eğitimlerimizi verirken hedeflenen İstek Acıbadem Okullarından mezun olan her öğrencinin bir enstrüman çalabilme becerisine sahip olmasıdır.

Kütüphane ve Medya Merkezi

Akademik programımızın ayrılmaz bir parçası olan kütüphane, okul kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur. Okul müfredatı kütüphaneye entegre edilerek sınıf ortamının dışında da öğrenme alanı oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, bilgi edinme, okuma, öğrenme, yaratıcılığı geliştirme, hayal kurma ve eğlenme deneyimleri sağlamak, yaşamları boyunca kütüphane kullanma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek ve sürdürmek amacıyla aktif olarak kütüphaneyi kullanmaya teşvik edilir. 

Kütüphanemiz, öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak uygun mobilya ile dizayn edilmiş, bilgisayar, projeksiyon ve dijital materyaller ile donatılmış, zengin bir veri tabanı bulunan sosyal yaşam ve araştırma merkezidir. Öğrenci ve öğretmenlerimiz haftalık programlarında derslerinin en az bir saatini kütüphanede yaparlar. Kütüphane etkinlikleri kapsamında okuma çalışmaları, yazar söyleşileri, imza günleri, kütüphane haftası etkinlikleri, kısa film gösterimleri, yaratıcı yazarlık çalışmaları, kitap kapağı ve kitap ayracı tasarım  yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok faaliyet gerçekleştirilmektedir.

Sadece öğrencilerimiz için değil, okumayı okul kültürü haline getirmek amacıyla her gün öğle saatinde tüm okul ve eğitim kadrosunun etkin bir şekilde katıldığı okuma saati uygulaması yapılmaktadır. Katlarda okuma köşeleri ve kitaplıklar bulunur. Ayrıca velilerimize yönelik okuma etkinlikleri de gerçekleştirilmektedir.