Eğitim Programları

1. SINIFLAR

TÜRKÇE
İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olur. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirir. Bu nedenle okuma yazma becerilerinin daha sağlam temele oturması, etkili ve güzel kullanılması için dönem sonuna kadar öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmalarını ve yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamayı hedefleriz.

Okuma yazma süreci sonunda;

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, 
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

 

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersinde hedefimiz;
Öğrenmekten keyif alan
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
 Kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip,
 Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
 Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
 Mutlu bireyler yetiştirmektir.

 

MATEMATİK
Öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip, araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik dersi hedeflenir Tüm bunları yaparken; öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettirmeyi ve hepsinden önemlisi “her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesi ile hareket etmek hedeflenir.

 

2. SINIFLAR

TÜRKÇE 
Yıl boyunca öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra; 
•Güzel yazı yazma, okuduğunu anlama, Türkçe’yi doğru ve etkili olarak kullanma, kendini ifade edebilme becerisini geliştirmeyi,
•Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarına inerek öğrencilerimizi keşfetmeyi,
•Düzenlenen sosyal etkinliklerde öğrencilerimizi görevlendirerek sunum becerilerini, öz güven duygularını geliştirmeyi,
•Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmelerini sürdürmelerini ve geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlar.

 

MATEMATİK

Yıl boyunca öğrencilerin matematiği sevmelerini, mantıksal sıralamalarda bulunmalarını, yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini ifade etmelerini, günlük yaşantıda matematiğin öneminin farkında olmalarını, yeteneklerini kullanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve matematik dilini kullanmada özgüven duygusunu kazandırmayı; matematik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirerek yeni tasarımlar (maketler, modeller) geliştirmeye yönelik beceriler kazandırmayı; mantıksal ve matematiksel zekasını kullanarak günlük hayatta sorunlarla baş edebilmeyi öğrenmelerini hedefler.


HAYAT BİLGİSİ

Yıl boyunca her öğrenci kendisine sunulan bilgileri kendi zihninde oluşturmasını, yeni deneyim ve yaşantıların ışığında yeniden yorumlayabilmesini ve yapılandırabilmesini, öğrenciler dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken kendi teknolojilerini üretme fırsatı vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra olumlu kişisel niteliklerinin gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlar.

 

3. SINIFLAR

TÜRKÇE
Yıl boyunca; öğrencilerin okunur ve işlek bir el yazısı yazabilmelerini, Türkçe’yi etkin ve güzel konuşabilmelerini, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini, noktalama işaretlerini doğru kullanmalarını, okuduğunu anlayabilmelerini, sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirebilmeyi, hikaye haritası çıkarabilmelerini, görsel okuma ve görsel sunu, eş ve zıt anlamlı kelimeler ile eş sesli kelimeleri tanımalarını, şiirde ana duygu ve şiirin konusunu belirlemelerini, kısa öyküler yazabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

 

MATEMATİK

Yıl boyunca; öğrencilerin üç basamaklı doğal sayıları okumalarını ve yazmalarını; bir örüntüdeki ilişkiyi belirleme ve örüntüyü genişletebilmelerini; tek ve çift doğal sayıları belirtebilmelerini; üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama yapma becerilerini, toplama işlemi problemlerini kurabilmeleri ve çözebilmelerini; üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapma becerilerini, çıkarma işlemi gerektiren problemleri kurmaları ve çözebilmelerini; üç basamaklı sayılarla çarpma yapabilme becerilerini, çarpma işlemi gerektiren problemleri çözebilmelerini; zamanı ölçme becerilerini, kesirleri karşılaştırabilmelerini; ağırlıkları ölçme becerilerini, nokta, düzlemsel şekiller, geometrik cisimlerin yüzleri ve yüzeylerini tanımalarını belirleme becerilerini;  doğru, ışın ve doğru parçasını tanımalarını, doğruların çeşitlerini ve doğruların durumlarını belirleme becerilerini, üçgen, kare, dikdörtgen ve çember çizme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

 

FEN DERSLERİ

Yıl boyunca duyu organlarının temel görevlerini açıklayabilme, kuvveti tanımlayabilme, itme ve çekme kuvvetlerine örnek verebilme, hareketi tanımlayabilme ve hareket çeşitlerine çevresinden örnekler verebilme, hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tahmin edip önlem alabilme; maddeyi tanımlayabilme, maddenin özelliklerini duyu organlarını kullanarak ifade edebilme, maddeleri hallerine göre sınıflandırabilme, çevresindeki ışık kaynaklarını sınıflandırabilme, sesin işitme için belirleyici olduğunu bunun yanında her sesinde işitilemeyeceğini bilme; canlı ve cansız varlıkları sınıflandırabilme, yaşadığı çevreyi tanıyabilme, doğal ve yapay çevre arasındaki farkı açıklayabilme; elektrikli araçlara çevresinden örnek verebilme ve günlük yaşamdaki önemi açıklayabilme, pil atıklarının çevreye zarar vermemesi için yapılması gerekenleri tartışabilme, elektriğin tehlikelerinin farkına varabilme ve önlemlerini alabilme; Dünya’nın şeklini ifade edebilme, dünyanın yüzeyinin karalar ve denizlerle çevrili olduğunu ve etrafını saran bir hava tabakasının bulunduğunu kavrayabilme, Dünya modeli üzerinde kara parçalarını ve denizleri gösterebilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrenci;
Bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan ve tartışan birey olarak yetişir. Fen bilimlerinin değerini, önemini ve bilimsel bilgiye ulaşmanın sorumluluk ve heyecanını öğrenir ve paylaşır. Araştırma ruhunu ve duygusunu, bilimsel düşünce tarzını kazanır ve geliştirmek için ortam yaratır. Kısacası bilgiye ulaşırken sorgular, bilgilerini günceller, etkili iletişim ve işbirliğini öğrenmiş olur.

 

HAYAT BİLGİSİ 

Yıl boyunca öğrencileri öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilmelerini, temel yaşam becerilerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerini hedefliyoruz. Özgüveni yüksek, yaratıcı, bilgi teknolojilerini kullanabilen, öz yönetim becerisi gelişmiş, iş birliği ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

4. SINIFLAR

TÜRKÇE

Türkçe dersinde en büyük amacımız; okuma kültürü gelişmiş aydın bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda güncel, yaratıcı, edebi değeri yüksek, ilgi çekici çalışmalarla derslerimizi şekillendirilmekteyiz. Öğrencilerimiz  4. sınıf Türkçe dersinde diğer alanlarla bağlantılı metinlerin yanında her dönem bir edebi türün özelliklerini detaylı olarak incelerler. İnceledikleri türle ilgili yazı çalışmaları yaparlar. İncelenen edebi türler; öykü, şiir, efsane, anı, gezi yazısı, makale türleridir. Bu türlere ait ülkemiz ve dünya edebiyatından yazarlara ait metinleri incelerler. Ders kitaplarının yanında öğretmenlerimizin hazırladıkları kitapçıkları kullanırlar. Dilbilgisi kuralları bu metinlerin incelenmesi sırasında öğrencilerimize aktarılır.

 

Öğrencilerimiz bireysel okudukları kitapların dışında her dönem için dünya ve Türk edebiyatından seçilen bir romanı okurlar. Türkçe derslerinin bir saati okunan romanın analizine ayrılmıştır. Roman analizi derslerinde kitabın karakterlerini ve yaşanan olayları renkli aktivitelerle irdelerler; okudukları bölümle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Derslerimiz videolar, slaytlar, filmler, oyunlar, resimler, karikatürler ve drama çalışmaları ile renklendirilir.

 

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş; kendini, yaşadığı dünyayı ve ülkeyi tanıyan, tanımlayan ve değerlendiren; insan hak ve sorumluluklarının bilincinde; eleştirel düşünen, doğaya ve insanlara karşı olumlu tutum ve değerler geliştiren bireyler yetiştirmektir. Dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen bir öğrenci; Bireysel farklılıklarını tanıyarak, duygu-düşünce kavramları arasında ilişki kurar; kültürümüzü yansıtan öğeleri (nesneler, kıyafetler, halk oyunları, oyunlar vb.) tanır; geçmişten bugüne yaşanan değişimleri fark eder; Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü anlar; çevresinde gördüğü varlıkları doğal ve beşeri olarak ayırt edebilir; temel ihtiyaçlarını belirleyip tüketici olarak haklarını bilir; toplumdaki meslekler hakkında bilgi sahibi olur; teknolojik ürünlerin bize ve çevremize etkilerini sorgular; toplum için çalışan resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını tanır; yerel yönetim birimleri hakkında bilgi sahibi olur; farklı ülkelerin kültürleriyle kendi kültürel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.

 

MATEMATİK
4. sınıflarda matematik dersi MEB’in öğretim programları doğrultusunda işlenmektedir. Bu programlar öğrencilerin temel beceriler kazanmasına yönelik hazırlanmıştır. Öğrencilerimize, iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, duyuşsal ve  psikomotor gelişim gibi temel matematiksel becerileri kazandırmak ve bu becerilerini geliştirmek temel hedefimizdir. 4. sınıflarda amaçlanan temel matematik, geometri becerilerini ve bilgilerini kazanmaktır. Bunun içinse derslerde MEB çalışma ve ders kitabından faydalanılır.

 

Merak uyandırarak ve motivasyon sağlayarak öğrencilerimizin ön bilgilerini ortaya çıkartıp derse ısınmaları sağlanır. Araştırma yaptırılır, tahmin etme, keşfetme, karşılaştırma yapma ve yeni bilgileri öğrenme ile beceri kazandırma süreci oluşturulur. Örnekler vererek, öğrendikleri bir durumu kullanarak uygulama süreci geliştirilir. Günlük hayatla ilişkilendirilen problemlerin farklı yöntem ve tekniklerle çözme becerisi geliştirilir. Böylelikle öğrenciler günlük yaşamla, matematiğin ilişkisini kurar ve bunu matematik odasında uygulamalar yaparak somutlaştırır. Böylelikle problemleri çözerken bir sorunun birden fazla çözüm yolu olduğunu öğrenir. Problemin cevabından çok çözüm yoluna önem vermeyi öğrenir ve farklı temsil yolları ile gösterir.  Öz değerlendirme, öğretmen değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi ile öğrencinin değerlendirme süreci gerçekleştirilir. 

 

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri Matematik Odaları’dır.

 4. sınıf seviyelerinin kazanımlarına uygun olarak seçtiğimiz materyaller ile öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmesiyle çalışır.

4. sınıf öğrencileri derslerde öğrendiği kazanımları yaşamsal olarak da anlamlandırmaları, hayata indirgemeleri ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak adına çeşitli materyallerle bu becerilerini bir üst noktaya taşımaları amaçlanır.

 Bu odalarda bireysel ya da  grup çalışmaları yapılmakta, oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlar ile mantıksal duyu, okuma- yazma yönleri, analiz duyguları gelişmekte, 2 ve 3 boyutu kavramları  anlamlandırmakta, hayal güçleri gelişmekte, görsel algı, konsantrasyon, yaratıcılıkları gelişmekte, araştırma yeteneği gelişmekte ve teknik algılamayı öğrenir.

 

FEN DERSLERİ
Çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme modeli esasına dayalı, aktif öğrenme yöntemlerinin etkin olarak kullanıldığı Fen dersleri öğrencilerimizin fen ve teknolojiye olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Fen dersleri işlenirken işlenen konularla ilgili İngilizce fen terminolojisine yer verilir.

Fen ve teknoloji derslerinde öğrencilerimizin;

 • Doğal yaşamı öğrenmeleri ve anlamalarını, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duymalarını,
 • Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerilerini kazanmalarını,
 • Yaşamlarının sonraki dönemlerinde eğitim ile meslek seçimi gibi konularda fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek altyapıyı oluşturmalarını,
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını,
 • Sosyal, ekonomik, etik, sağlık ve çevre sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmalarını ve bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve bilinç sahibi olmalarını,
 • Bilgiye ulaşma ve problem çözme becerilerine sahip, insiyatif sahibi olmalarını sağlamak amaçlarına uygun bir eğitim-öğretim etkinliği sürdürülür.

 

Laboratuvar Çalışmaları

 • Programın yürütülmesi sırasında laboratuvar çalışmaları büyük önem taşır.
 • Okullarımızdaki fen teknoloji laboratuvarında internet bağlantısı ve elektronik tahta mevcuttur.
 • Laboratuvarlarımız; gerek müfredat, gerekse öğrencilerimizin araştırma projelerini geliştirmeleri için gerekli görsel-işitsel materyal zenginliğine sahip olup, her öğrencinin kendi deneyini kendisinin planlayıp gerçekleştirmesine, veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir.
 • Laboratuvar dersleri branş öğretmeni ile laboratuvar öğretmeninin birlikte katılımı ile gerçekleştirilir.

 

Ders Dışı Etkinlikler

 • Öğrencilerimizin bilimsel içerikli projeler üretmelerine ve bu projeler ile resmi ve özel kurumların açmış oldukları proje yarışmalarına katılmalarına rehberlik edilmekte, bu yolla geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesine katkı sağlanır.
 • Müfredat içeriğine ve önerilerine uygun araştırma - inceleme gezileri yapılır.

 

Bire Bir Çalışmalar / Etütler

Öğretim programlarının referans noktasını her öğrenci “tek”tir ve öğrenme parmak izi gibi kişiye özgüdür. Bu noktadan hareketle okullarımızda bire bir etüt çalışmalarına önem verilir. Bu çalışmalar istekli öğrencilerle ya da öğretmenlerin belirlediği öğrencilerle öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları titizlikle tespit edilerek yapılır. 15.45-17.10 saatleri arasında yapılan etüt çalışmaları zaman zaman bire bir ya da küçük gruplar şekline yapılmaktadır.
Öğrencilerimize düzenli çalışma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla düzenli olarak ödev verilir ve ödev takibi yapılır.

istek.k12net.com sitemizden ödevini alamayan öğrencilerin ya da velilerin ödeve ulaşması sağlanır ayrıca 4.sınıftan itibaren sınav kazanımları da takip edilebilir.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ

Gelişen bu teknolojiyi takip eden, yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedef alan kurumumuzda amacımız; iyi birer bilgisayar okur yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanımla ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. 1.-2-3. ve 4. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin; çevredeki bilgi ve teknolojilerin farkına varma, onları güvenli bir şekilde kullanma, çizim yapma ve yazı yazma gibi temel becerileri edinmeleri ve günlük hayatlarında verimli bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca gerek eğitim öğretim yaşamları gerekse iş kariyerleri boyunca kullanacakları kelime işlemci, elektronik tablo, sunum gibi temel programlara giriş yapılarak öğrencilerimizin bu programları etkin bir biçimde kullanmaları sağlanır.
 

UYGULAMALI DERSLER

Müzik, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki etkinlik, derslerinin yanı sıra, Bale, Modern Dans, Halk Oyunları, Satranç, Drama eğitimi ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri hedeflenir.

Kurumumuz, "Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." ve “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısı severim” sözlerinden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

 

Müzik

 •  Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları öğretmek,
 • Öğrencinin müzik yeteneğini geliştirmek adına ses çalışmaları yapmak,
 •  Müziğin hayatımızdaki yeri ve önemini kavratmak,
 •  Temel solfej eğitimi vermek,
 • Öğrenilen solfej bilgisini metalofon ya da melodika ile kavratmak,
 • Ritim çalışmaları yapmak,
 • Müzik kültürü(enstrüman ve besteci tanıtımı) eğitimi vermek.

 

Resim / görsel sanatlar

 • Görsel sanatlar dersinde başlıca hedefler; öğrencilerin estetik duyarlılıklarını geliştirmek, bakmayı, görmeyi öğretmek, onların çok yönlü bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, yaratıcı, eleştirel gözlere sahip, özgüvenli bireylerin yetişmesinde görsel sanatların payı yadsınamaz.
 • Görsel sanatlar dersi öğretim programı bu hedeflere yöneliktir. Görsel sanatlar dersi ile, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve estetik bilinç kazandırmak hedeflenir.
 • Çocuk resminde önemli olan, çizimin çocuğa özgü bir yorumu olmasını hedeflemektir. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler; gözleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler 
 • Aynı zamanda tasarım işleri yaparak, öğrencilerin el becerilerini artırmak, yaratıcılıklarını pekiştirmek ve onlara araç gereci doğru olarak kullanabilme alışkanlığını kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerimiz, sıradan objeleri sanat eserine dönüştürmenin sevincini yaşar.

 

Oyun ve Fiziki Etkinliklere Katılım

 • Vücudun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi,
 • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
 • Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması,
 • Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
 • Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
 • Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi,
 • Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi,
 • Oyun yoluyla psikolojik olarak rahatlık ve zihinsel dinlenme,
 • Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
 • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirmek amaçlarımızdandır.

 

Bale-dans
Spor sanat etkinlik branşlarımızdandır. Balenin küçük yaşlardaki hedefi temel bale hareket ve duruşlarını öğretmenin yanı sıra beden koordinasyonu kazandırmak, ritim duygusunu bedene aktarabilmek, alan kullanımı ve farkındalık kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların çocuklarda motor hareketlerin gelişimini ve kas iskelet sistemindeki kuvvetlendirici etkisi de dikkate alınmaktadır. Hepsinden de önemlisi çocukların hayal güçlerinin gelişmesi ve mutlu olmalarıdır.

 

Halk oyunları

Spor sanat etkinlik branşlarımızdandır. Özellikle ilköğretim birinci kademede yoğun olarak verilen halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Halk oyunları eğitimi alan öğrenciler törenlerde, etkinliklerde ve çeşitli festivallerde görev alırlar. 

 

Satranç

İçerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir. Satrançta, kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekanın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Satranç derslerimiz öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak ve zeka gelişimlerini sağlamak amacıyla 1. Sınıflarda haftada 1 saat , 2.,3.,4. Sınıflarda serbest etkinlik olarak (tercih eden grupla) 2 saat olarak yapılır.
 

Drama

Spor sanat etkinlik branşlarımızdandır. Drama ortamında katılımcılar yaratarak, geliştirerek ve yansıtarak kendilerini, arkadaşlarını, ailelerini ve içinde yaşadıkları gerçek dünyaya ait birçok şeyi anlamaktadırlar. Çocuğun düş gücünü geliştirir, zenginleştirir. Çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar. Estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları sağlıklı algılar ve yorumlar. Çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. Farklı görüşler ortaya koyabilmekte, diğerlerine karşı kişisel görüşlerini tahlil edebilmektedirler. Bu da katılımcıları düşünce ayrılığı, tartışma ve çözüme götürür.