Öğrencilerimizin, öğrenci okul meclisi çalışmalarına katılarak demokrasinin, salt bir yönetim biçimi olmadığını bunun ötesinde bir “hayat biçimi ve büyük bir erdem” olduğunu görmeleri adına okulumuzda öğrenci meclisi çalışmalarına desteklemekteyiz. Demokrasi, ancak tutum ve davranışlar düzeyinde günlük hayata adapte edilebildiği ölçüde öğrenilebilen ve içselleştirilebilen değerler manzumesidir.
Ulu Önder Atatürk’ün de ifadesiyle, “Demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren de demokrasi fikri mukavemet edilemez bir kuvvet ve cereyan hâlini almıştır.”
Bilindiği gibi, Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biri de “Demokrasi eğitimi”dir. Bu ilke ile, öğrencilerimizin, okul öğrenci meclisi çalışmalarında aktif rol almaları sağlanarak, “demokrasi bilinci”ni kazanmaları ve toplumumuzda özgür, demokratik toplum düzenini gerçekleştirmeleri ve sürdürmeleri hedeflenmiştir.
Demokrasi eğitimi sonucunda öğrencilerimiz, bilgili yurttaş olma bilincinin yanı sıra aşağıda belirtilen bazı becerileri ve tutumları da edineceklerdir.
Bu beceriler;
 • Eleştirel düşünme,
 • Üretken olma,
 • Problem çözme,
 • Bilgi kaynaklarına başvurma ve bilgiyi kullanabilme,
 • Ahlâkî sorgulama,
 • Katılımcı olma,
 • Çok yönlü iletişim kurabilme,
 • İş birliği ve takım çalışması yapabilme,
 • Tartışma ve uzlaşma kültürünü kazanma,
 • Çatışmayı önleme,
 • Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık,
 • Atılganlık becerileri,
 • Demokratik liderliği benimseme,
 • Kamuoyu oluşturabilme becerileri, 
ORTAOKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ 
Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesiller yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Okul Meclisi Başkanlığını 7-A sınıfından Ali Kerem BORLUK, Başkan Yardımcılığını ise 7-B sınıfından Mustafa Alp BULGULU yürütecektir. 
 
 
LİSE ÖĞRENCİ MECLİSİ
Her okulun bir “Öğrenci Meclisi” vardır ve üyeleri öğrenciler tarafından seçilir. Öğrenci Meclisleri düzenli toplantılarla lisenin etkinliklerinde aktif rol oynar. Yönetimin yapısı; meclis başkanı, yürütme kurulu ve temsilciler meclisinden meydana gelir. Hayata geçirdikleri projelerle; girişimcilik, yöneticilik ve liderlik becerilerini uygulamada geliştirirler.